Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1136 (2011-2012)
Innlevert: 27.03.2012
Sendt: 28.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): En arbeidsgiver opplever utfordringer knyttet til fritak for arbeidsgiverperioden for en ansatt som trenger sykemelding relatert til komplikasjoner i etterkant av fertilitetsbehandling. Etter folketrygdloven kan arbeidsgivere få fritak fra arbeidsgiverperioden ved sykemelding som gjelder komplikasjoner ved graviditet, men ikke komplikasjoner etter fertilitetsbehandling.
Hvorfor praktiseres reglene ulikt i forhold til disse gruppene, og vil ev. statsråden se på endringer?

Begrunnelse

Likhet for loven er et viktig prinsipp i norsk rett, og ikke minst med tanke på den alminnelige rettsoppfatning. Det er viktig at reglene som Stortinget fastesetter har forankring i hva som oppleves som rettferdig og rimelig overfor borgerne i samfunnet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Arbeidsgiveren skal som hovedregel betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Etter folketrygdloven § 8-20 kan arbeidsgiver eller arbeidstaker likevel søke om å få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden bl.a. dersom arbeidstaker har en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for gjentatte og særlig stort sykefravær. Hensikten med denne unntaksbestemmelsen er å motvirke at arbeidsgiveransvaret for sykepenger medfører økte problemer på arbeidsmarkedet for personer med en helsetilstand som gir større risiko for sykefravær enn hva som er vanlig for arbeidstakere flest.

Det kan også søkes om å få dekket utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig. Denne bestemmelsen ble innført fra 1. april 2002 på bakgrunn av intensjonsavtalen 3. oktober 2001 med partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv.

Barnløshet anses ikke for å komme inn under noen av disse unntaksbestemmelsene.

Etter min vurdering gir dagens bestemmelser tilstrekkelig unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Jeg kan heller ikke se at behandling for barnløshet bør behandles annerledes enn andre typer behandlinger som også gjør det nødvendig at vedkommende ikke arbeider.