Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1137 (2011-2012)
Innlevert: 27.03.2012
Sendt: 28.03.2012
Besvart: 11.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Har statsråden vurdert å øke ressursene til arbeidet med alternativer til dyreforsøk, i tråd med anbefaling fra næringskomiteen og de nye EU-reglene?

Begrunnelse

Landbruksmeldingen bruker ikke ordene "forsøksdyr" eller "dyreforsøk", til tross for at disse utgjør en viktig bærebjelke i norsk landbruk. I budsjettproposisjonen fra LMD for 2012 står det :

"Nye, meir omfattende og strengare regler i Europa for bruken av forsøksdyr gjer dessutan forsking retta mot utvikling av alternativ til dyreforsøk viktig."

Jf. og næringskomiteen si anbefaling i innstillinga til St.meld. nr. 12 ( 2002-2003)
De nye Europeiske reglene som proposisjonen refererer til, må gjennomføres i norsk rett innen 2012. Norecopa, som er den nasjonale plattformen for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk, mottar pr. i dag en bevilgning fra departementene som dekker kun en halv stilling og kr 200.000 i årlige driftsmidler.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Dyrevelferdsforvaltningen er av spesielt stor betydning på forsøksdyrområdet siden området i de aller fleste tilfeller ikke er tilgjengelig for allment innsyn. Vi må ha et godt system som sikrer kontroll og redelighet. Det stilles store krav til forvaltningsmodell, kompetanse og etikk.

Forsøksdyrområdet skiller seg fra annet dyrehold på flere måter. Det er mer standardisert og i liten grad særnorsk. Internasjonalt samarbeid er viktig på dette feltet. Forskningen behøver ikke skje i Norge, men Norge vil også bidra. Norge har vært aktiv på dette området i mange år og var det første landet til å ratifisere Europakonvensjonen om beskyttelse av forsøksdyr. Konvensjonen ble tidlig gjennomført i vårt nasjonale regelverk, og vi har strenge kriterier for å få tillatelse til å bruke dyr i forskning.

Det har imidlertid skjedd en utvikling på forsøksdyrfeltet og det har skjedd en utvikling på dyrevelferdsområdet generelt. Implementering av nytt forsøksdyrdirektiv vil medføre nye myndighetsplikter og enkelte nye funksjoner, herunder større internasjonalt engasjement på flere nivåer. Det har gitt oss en anledning til å ta en gjennomgang av hele området og jeg har sett behovet for en slik langsiktig og helhetlig vurdering.

Mattilsynet har utarbeidet forslag til ny tilsynsmodell som nå vurderes i samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. God rollefordeling og habilitet står sentralt i dette arbeidet. Når det gjelder tidsfristene som også representanten Trældal viser til, vil tidspunktet for ikrafttreden av Norges forpliktelser på området også være avhengig av når rettsakten behandles i EØS-komiteen.

Norecopa er den nasjonale møteplassen der myndighetene, forskerne, industrien og dyrevelferdsorganisasjonene kan samarbeide for å finne erstatninger for forsøk på dyr, arbeide for færre dyreforsøk og forbedre dyreforsøkene. Norecopa har en viktig funksjon, selv om den bare er en del av den helhetlige forvaltningen vi må ha.

Plattformens sammensetning begrenser av habilitetsgrunner den rollen den kan spille i dyrevelferdsforvaltningen. Norecopa er heller ikke tiltenkt å skulle forske selv. Forskningsmidlene er derfor kanalisert gjennom Norges Forskningsråd.