Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:1144 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 13.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden gi en mest mulig presis sammenfatning av hva Mullah Krekar har kostet det norske samfunn?

Begrunnelse

Mullah Krekar ble utvist fra Norge så tidlig som i 2003. Likevel er han her, nå 9 år senere. Politiet har ved flere anledninger etterforsket hans handlinger som kriminelle. Utlendingsmyndighetene har brukt store resurser på de ulike sakene om innvilgelse av opphold og utvisning av Krekar. I tillegg ble det brukt store politiresurser på beskyttelse etter at Krekar ble utsatt for et attentat for noen år siden. I siste runde har domstolen brukt resurser på straffesaken som ble ført mot Krekar, samt fengslingsmøte i etterkant av pågripelsen. I tillegg må det påregnes brukt store resurser i Kriminalomsorgen dersom dommen på 5 års fengsel blir stående mot Krekar. Jeg er interessert i å finne ut de samlede kostnader som er påløpt så langt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er overført til besvarelse fra Statsministerens kontor til meg som rette vedkommende.

Najmuddin Faraj Ahmad, i Norge kjent som mulla Krekar, ankom Norge som overføringsflyktning fra FN 30. november 1991, og ble i Utlendingsdirektoratets vedtak av 13. april 1992 formelt anerkjent som flyktning og sammen med sin familie innvilget asylstatus og oppholds- og arbeidstillatelser.

Krekar ble utvist fra Norge i 2003, ved Utlendingsdirektoratets vedtak av 19. februar 2003. Vedtaket ble fattet etter instruks fra Kommunal- og regionaldepartementet i henhold til daværende § 38 første ledd i utlendingsloven, av hensyn til rikets sikkerhet.

Krekar er fremdeles i Norge 9 år senere. Dette skyldes Norges forpliktelser i henhold til det returvernet som følger særlig av EMK art. 3.

Flere offentlige instanser har brukt tid og ressurser på ulike saker knyttet til Krekar, dette gjelder for eksempel utlendingsmyndighetene, politiet og domstolene. Selv om det i denne forbindelse har påløpt kostnader av en viss størrelse, foreligger detverken for Krekar eller andre individer som er undergitt tilsvarende eller sammenlignbare prosesser en oversikt over hvor store disse kostnadene er. Det avgjørende for Norge som en rettsstat er hvorvidt de aktuelle saker som har oppstått har vært underlagt en forsvarlig behandling og prosess, og at de rettigheter ethvert enkeltindivid har i saker som dette er blitt respektert.