Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1155 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Besvart: 19.04.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I avisen Fremtid i Nord 29. mars så fremkommer det at varslingssystemene ved Nordnesfjellet skal belastes kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Samtidig erkjenner staten sitt ansvar med å ta regningen for overvåkning, men ikke utgiften for varsling. Dersom det eventuelt skulle gå et ras, vil konsekvensene være et nasjonalt ansvar.
Synes statsråden at det er riktig at overvåkning av Nordnesfjellet er et statlig ansvar, mens beredskap er et kommunalt anliggende?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Når det gjelder flom og skred er det i utgangspunktet opp til lokale aktører å vurdere både overvåking og varsling på lokalt nivå. For store fjellskred, hvor skadeomfanget kan være stort, er det likevel gjort et unntak. Jeg viser i denne forbindelse til omtalen i Meld. St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene — om flom og skred kap. 10.4. som nylig er lagt fram.

I dag følges fire kjente høyrisikoobjekter opp med døgnkontinuerlig overvåking med tilhørende varslings- og beredskapsopplegg. Disse systemene er bygget opp med utgangspunkt i lokale initiativ. Aknes Tafiord Beredskap interkommunale selskap (IKS) har overvåket Akneset, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal, og Nordnorsk Fjellovervåking interkommunale selskap har overvåket Nordnes i Troms. Investeringer i og drift av disse overvåkingssystemene har vært basert på tildelinger fra staten og bruk av egne midler i kommunene og fylkeskommunene.

Det er sannsynlig at det vil avdekkes flere høyrisikoobjekter med behov for kontinuerlig overvåking. Etablering av flere lokale organisasjoner for å utføre overvåking vil være lite effektivt, både med tanke på kostnader og utnyttelse av knappe faglige ressurser. For å oppnå en mer hensiktsmessig og framtidsrettet løsning er det innledet dialog med berørte kommuner med sikte på at overvåkingsvirksomheten som i dag drives av kommunene skal tas inn i NVE. Dette vil innebære at staten kan bidra med effektiv og god overvåking der utfordringene anses som for store for kommuner med slik problematikk.

Et statlig engasjement knyttet til overvåkning av høyrisikoobjekter kan imidlertid ikke frita kommunene for det grunnleggende ansvaret for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt trådte i kraft 1. januar 2010 gjennom sivilbeskyttelsesloven, og forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 7. oktober 2011. Jeg mener det er viktig at det kommunale ansvaret ikke uthules. NVEs overvåkning skal gi grunnlag for å varsle lokale myndigheter om skredfare. Varslingsvirksomheten lokalt skal drives av kommunene, noe som blant annet innebærer kommunalt ansvar for utvikling av beredskapsplaner og investering i lokalt varslingsutstyr. Tilsvarende ansvarsdeling med kommunene er lagt til grunn for NVEs etablerte flomvarsling, og for varslingstjenestene for snøskred som nå er under forbedring i regi av NVE.