Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1157 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Besvart: 10.04.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hjelpekorpsene i Salten blir fra nå og frem til 2015 nektet å kjøre kjentmannsturer med skuter i de enorme verneområdene i Salten og Rana. Disse områdene er også populære helårs utfarts og rekreasjonsområder. De samme områdene er kjent for sine barske værforhold. Eksemplene er mange på at korpsene har iverksatt lete- og redningsaksjoner under ekstreme værforhold.
Vil statsråden sørge for at hjelpekorps gis rammevilkår slik at de kan slippe vilkår som hindrer muligheten for optimal øving og trening?

Begrunnelse

Enhver forstår nødvendigheten av at også hjelpekorps må øve og trene på situasjoner som kan oppstå og som har oppstått en rekke ganger, hvor søk og redning har vært iverksatt under ekstreme værforhold. I noen tilfeller med fare for hjelpepersonalets eget liv og helse. I noen tilfeller er også politiet oppdragsgiver overfor hjelpekorpsene. Etter innføring av nye krav, må korpsene heretter søke om politisk tillatelser for kjentmannsturer og øvelser med nødvendig utstyr og personell. I de nye vilkårene som skal gjelde for 2012-2015, heter det at hjelpekorpsene må ha forhåndstillatelse fra alle grunneiere når de skal på kjentmannstur i nasjonalparkene. Som kjent berører nasjonalparkene en rekke kommuner og store geografiske arealer. Ett av de viktige korpsene fra Beiarn hadde eksempelvis i fjor kun en eneste kjentmannstur med bruk av snøskuter. Det er antatt at politiske signaler mot bruk av snøskuter ligger bak de nye krav og vilkår, hvor det neppe kan være tilstrekkelige hensyn tatt at snøskuter er et livsviktig hjelpemiddel under redningsaksjoner i ekstremvær vinterstid.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Eg legg til grunn at representanten sikter til dei vilkåra som Midtre Nordland nasjonalparkstyre har sett i dispensasjonane som hjelpekorpsa i Salten har fått for perioden 2012 til 2015 frå det generelle motorferdselforbodet i dei aktuelle verneområda. Etter det eg har fått opplyst, er dispensasjonane påklaga, men klagane er ikkje tekne til følgje av nasjonalparkstyret. Det inneber at klagane skal handsamast av Miljøverndepartementet etter førebuande sakshandsaming hjå Direktoratet for naturforvaltning. Som representanten sikkert har forståing for, kan eg ikkje uttale meg om einskilde saker som departementet skal handsame.

Generelt meiner eg at hjelpekorpsa har ein viktig funksjon, og at dei sjølvsagt må ha vilkår som tek vare på behovet for førebuande redningsteneste. Samtidig må ein ha retningsliner og rutinar som tek vare på omsynet til verneverdiane i verneområda. Miljøverndepartementet og Justisdepartementet arbeider saman med utkast til eit nytt rundskriv om køyring for redningstenesta i verneområde. Eg vonar dette vil gje klargjerande praktiske retningsliner for dei førebuande funksjonane til redningstenesta.