Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1158 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 30.03.2012
Besvart: 12.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke retningslinjer og prosedyrer som gjelder for statsrådens løpende kommunikasjon med Domstoladministrasjonen og i hvilken grad skiller disse seg fra prosessene med f.eks. Politidirektoratet som er direkte underlagt departementet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Domstoladministrasjonen er et uavhengig organ som ledes av et eget styre. Domstoladministrasjonen kan ikke instrueres av justisministeren eller Justisdepartementet. Denne ansvarsfordelingen er fastsatt av Stortinget i domstolloven.

Retningslinjer for Domstoladministrasjonens virksomhet gis normalt av Stortinget gjennom behandlingen av den årlige budsjettproposisjonen. I tillegg kan Kongen i statsråd treffe vedtak om virksomheten etter bestemmelsen i domstolloven § 33 tredje ledd, forutsatt at Domstoladministrasjonen på forhånd gis anledning til å uttale seg før vedtaket treffes. Det framgår av lovforarbeidene at denne instruksjonsadgangen må ses som en sikkerhetsventil som kun skal brukes i unntakstilfeller.

Domstoladministrasjonens uavhengige stilling gjør at den løpende kommunikasjonen med Domstoladministrasjonen skiller seg fra den jeg har med virksomheter som er underlagt Justisdepartementets instruksjonsmyndighet. Kommunikasjonen med slike virksomheter er gjerne en del av styringsdialogen, hvor oppfyllelsen av målsetninger fastsatt av departementet står sentralt.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling) at det ved opprettelsen av Domstoladministrasjonen skulle etableres rutiner for kontaktmøter, og at det på disse møtene forutsettes gitt informasjon om arbeidet i Domstoladministrasjonen, herunder orientering om saker av viktighet. Siden Domstoladministrasjonen ble opprettet i 2002 har det vært avholdt tre til fire møter årlig mellom politisk ledelse i Justisdepartementet og styret for Domstoladministrasjonen. I disse møtene informerer styret om situasjonen i domstolene og om deres arbeid med utvikling og administrasjon av domstolene, mens statsråden orienterer om aktuelle saker i departementet. Det er også faste kontaktmøter mellom Justisdepartementet og Domstoladministrasjonen på administrativt nivå.

Utover de faste møtene er det løpende kontakt mellom Justisdepartementet og Domstoladministrasjonen ved behov. Jeg oppfatter dialogen med Domstoladministrasjonen som både konstruktiv og god.