Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1160 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 30.03.2012
Besvart: 19.04.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva mener statsråden om den nye utviklingen i eierskap av flytende rigger som Statoils ASA nå tar til orde for?

Begrunnelse

Mangfoldet i aktører på sokkelen har i seg en dynamikk som fremmer konkurranse der det er ønskelig, samarbeid der det er mulig og totalt har dette ført til en innovasjon og utvikling av aktiviteten på vår sokkel til å være blant de fremste internasjonalt. Derfor har diskusjonen helt siden Saga, senere Hydro/Statoilfusjonen gått på frykt for at en aktør vil bli for dominerende på sokkelen og derved bidrar til å sette i fare den utvikling en har ønsket.
Det blir av enkelte aktører hevdet at Statoil nå går videre i verdikjeden og tar steget inn på riggmarkedet gjennom egne nybygg. Argumentasjonen er at disse skal brukes i egne lisenser, noen som fremstår noe underlig da levetiden på rigger vanligvis er langt over lisensproduksjonstiden. Dette nye satsingsområdet til Statoil ble heller ikke omtalt i den nylig vedtekne petroliumsmeldingen.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: For ordens skyld har Statoil opplyst til departementet at de ikke har en strategi om å bli riggoperatør og drifte egne rigger i konkurranse med leverandørindustrien, men åpner for at oljeselskapene i lisensene på norsk sokkel kan eie mobile rigger for å sikre essensiell riggkapasitet.

Som et samlet Storting sluttet seg til i Stortingsmelding nr. 28 (2010-2011) — En næring for framtida — Om petroleumsvirksomheten - er hovedmålet for petroleumspolitikken å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. For å oppnå dette er det nødvendig å ha tilstrekkelig verktøy tilgjengelig, herunder borefartøy. Boring av brønn er sentralt i alle faser av petroleumsaktiviteten og er den største kostnadskomponenten. Det er derfor ønskelig at riggkapasiteten på norsk sokkel økes og kostnadene reduseres. Et sentralt tiltak er å finne løsninger som gir større tilgang på rimelig borekapasitet.

Borekostnader er en svært viktig kostnadskomponent på norsk sokkel. 47 prosent av investeringene i funn og felt i 2010 stammet fra borekostnader. Høsten 2010 var det rapportert inn i alt 930 planlagte produksjons- og injeksjonsbrønner for perioden 2011- 2020. Av disse er om lag 310 planlagt boret fra faste innretninger.

Norsk sokkel trenger høy riggkapasitet både for å realisere det store potensialet som ligger i eksisterende felt og funn og for å utvikle fremtidige ressurser. Mange av de store feltene på norsk sokkel er å betegne som modne, og behovet for boring på disse feltene framover er stort. Mange tilleggsressurser er tidskritiske. Det bør derfor være grunnlag for å få på plass rigger tilpasset norsk regelverk på sentrale felt. Disse bør være tilpasset de behov feltene har. Departementet forventer at eierne av de store feltene foretar slike disposisjoner.

Jeg ser derfor positivt på initiativer som kan bidra til dette, herunder det fra Statoil som representanten viser til. Mange rettighetshavergrupper eier allerede i dag sine egne borerigger på faste innretninger. Dette er en løsning jeg mener fungerer godt. Det er derfor vi i forbindelse med nye feltutbygginger er opptatt av at installasjon av fast rigg blir vurdert av rettighetshaverne der en slik løsning kan være aktuell.

Kapasiteten og effektiviteten i boreaktivitetene vil kunne økes dersom rettighetshaverne i større grad går sammen om å inngå kontrakter med flere rigger på mer langsiktig basis. Ettersom antallet selskaper som i dag er operatører for og partnere i utvinningstillatelser på norsk sokkel blir høyere, er behovet for dette økende.

Riggnæringen er global i sin natur og preget av sterk konkurranse. Det er om lag 10 ulike selskaper som opererer drøyt 30 mobile borefartøy på norsk sokkel i dag. Flere borefartøy vil etter planen komme inn på norsk sokkel i årene framover. Jeg mener det ikke vil svekke konkurransen på norsk sokkel om enkelte rettighetshavergrupper investerer i egne borefartøy.

Jeg mener det er behov for ulike tiltak for å øke riggkapasiteten på norsk sokkel og har nedsatt en ekspertgruppe, under ledelse av Eivind Reiten, for å se på problemstillingen. Hovedoppgaven til gruppen er å belyse og identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses, samt å foreslå tiltak som kan bedre flyten av fartøyer involvert i boring. Utvalget er bredt sammensatt med representanter blant annet fra ressurs- og sikkerhetsmyndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og olje- og riggselskaper. Ekspertgruppen vil levere sin rapport til sommeren.