Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1163 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 30.03.2012
Besvart: 13.04.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden garantere at revideringen av rammeplanen for praktisk-pedagogisk utdanning sikrer at tilgangen på lærere, med høye faglige kvalifikasjoner, blir god nok i åra som kommer, og at PPU ikke faller bort ved tiden?

Begrunnelse

Representanten er kjent med at forslaget til ny rammeplan for praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) er på høring. I høringsutkastet som skal besvares til departementet foreslås det å endre opptakskravene til utdanningen slik at man både må ha mastergrad og minst to undervisningsfag for å komme inn. I praksis kan dette være å stenge en viktig og godt fungerende veg til læreryrket. Det er viktig for representanten at Grunnskolelærerutdanningen (GLU) ikke er den eneste vegen inn til læreryrket.
PPU som utdanning er med på å løfte fagkompetansen i lærerstaben, ikke bare didaktikk og pedagogikk. I deler av fagmiljøet er man redd for at PPU som veg til læreryrket med dette er i veg til å forsvinne, og at kravet til fagkompetanse ensidig erstattes av et krav til pedagogikk og didaktikk.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Borghild Tenden. Representanten spør om jeg kan garantere at revideringen av rammeplan for PPU vil sikre tilgangen på lærere med høye faglige kvalifikasjoner, og at PPU ikke faller bort ved tiden.

Arbeidet med å utvikle ny forskrift om rammeplan for PPU, og også flere andre lærerutdanninger, har pågått i et eget prosjekt med tre rammeplanutvalg siden januar 2011. Prosjektet omfatter følgende lærerutdanninger som i all hovedsak retter seg mot trinn 8 – 13:

1) Integrert 5-årig lærerutdanning (”lektorutdanning”)

2) PPU der vi i dag har felles rammeplan for allmennfag og yrkesfag

3) 3-årige faglærerutdanninger (musikk, idrett, kunst og håndverk)

4) 3-årig yrkesfaglærerutdanning.

Jeg legger ikke opp til at PPU skal bort med tiden, men er opptatt av å sikre at studiet er relevant for arbeidet i skolen og at det gir god kvalitet på de lærerne som kvalifiserer seg gjennom slike studier. Denne forutsetningen er beskrevet i rammeplanutvalgenes mandat. Jeg er kjent med at rammeplanutvalgene foreløpig går inn for å utvikle to ulike forskrifter om rammeplaner for PPU, en for undervisning i allmennfag og en for yrkesfag. Rammeplanutvalgene er i mandatet også anmodet om å vurdere opptakskravene for PPU.

Forslagene til nye forskrifter om rammeplaner skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. juni 2012. Forslagene vil deretter bli gjenstand for offentlig høring og deretter politisk behandling før de fastsettes. På det nåværende tidspunkt vil jeg derfor ikke gi ytterligere vurderinger eller føringer utover det som ligger i rammeplangruppenes mandat, da dette ikke vil være riktig i forhold til utvalgenes arbeid.