Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1164 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 30.03.2012
Besvart: 13.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Glomfjord i Meløy kommune er rammet hardt etter at solcelleselskapet REC har lagt ned sin drift. Over 20 pst. av arbeidsstokken i Meløy kommune, ca. 650 personer er nå uten arbeide. Et av problemene for bedriftene i kommunen er transportkostnadene, spesielt på grunn av dårlig veistandard. Det er helt nødvendig med både en opprusting av FV 17 mellom Glomfjord og Ørnes, samt ny veiløsning mot Mo i Rana.
Vil statsråden ta initiativ slik at disse prosjektene blir realisert med ekstraordinære midler til fylkeskommunen?

Begrunnelse

Det meste av transporten til og fra selskapene som har lagt ned foregår på hjul. Vei standarden til og fra Rv 80 og videre til E6 på Fauske er stedvis av dårlig standard. Spesielt strekningen Ørnes -Glomfjord. En ny vei mot Mo i Rana med bru over Holandsjorden vil korte ned avstanden, og derved kostnadene for å nå E6 og jernbane. Dette vil ikke løse de kortsiktige problemene som Meløy er kommet opp i, men vil legge tilrette for at etablerte bedrifter forblir i Meløy. Et signal om at problemene rundt vegsystemet i Meløy blir løst vil også være med på legge forholdene tilrette for mer langsiktig lønnsom drift.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I tråd med vedtatt ansvarsfordeling for det offentlige vegnettet er det opp til fylkeskommunen å avgjøre hvordan utviklingen av fylkesvegnettet skal skje. Dette må også gjelde for prioritering av tiltak på fv 17 mellom Glomfjord og Ørnes og en eventuell ny vegforbindelse mot Mo i Rana, opp mot andre aktuelle prosjekter på fylkesvegnettet i Nordland. Jeg vil samtidig vise til at regjeringen gjennom forvaltningsreformen har styrket fylkeskommunenes økonomi vesentlig for å gjøre fylkeskommunene bedre i stand til å løse de utfordringene som de står ovenfor på transportsektoren.