Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1182 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 26.04.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I lys av denne utviklingen, vil regjeringen se med mer positive øyne på andre etablerte gasskraftprosjekt med Co2-renseanlegg, hvor fullskala CO2-renseanlegg bygges på "no-cure, no-pay" basis?

Begrunnelse

Statoil har skapt usikkerhet om Mongstad raffineriets fremtid. De siste årene har selskapet tapt over 9 mrd på driften. Dersom raffineriet stenger regner en med at gasskraftverket også stanser. Et slikt scenario vil selvsagt også påvirke behovet for et fullskala Co2-renseanlegg. Slikt anlegg vil da kunne eksempelvis være Industrikraft Møre i Fræna, Møre og Romsdal.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Utslipp av klimagasser er en vesentlig miljøtrussel og regjeringen er svært opptatt av å finne gode tiltak som kan avhjelpe problemet. Det er et hovedmål for regjeringen å utvikle fremtidsrettede, effektive teknologier for CO2-håndtering. Realiseringen av fullskala CO2-håndtering ved Mongstad er et viktig ledd i dette arbeidet. Ved behandling av St.meld. nr. 9 (2010 — 2011) Fullskala CO2-håndtering i fjor vår, sluttet Stortinget seg til den gjeldende fremdriftsplanen for fullskalaprosjektet på Mongstad, herunder regjeringens anbefaling knyttet til det videre planleggings- og prosjekteringsarbeidet.

Med hensyn til andre storskala CO2-handteringsprosjekter i Norge, ble Gassnova i Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-handtering bedt om å gjennomføre et utredningsarbeid for å se på mulighetsrommet for å realisere CO2- håndteringsprosjekter i Norge utover Mongstad. Arbeidet skal etter planen ferdigstilles i 2014, og første delrapport er forventet innen utgangen av 2012. Studien skal kartlegge, analysere og vurdere ulike typer punktutslipp, inkludert utslipp fra eksisterende og eventuelt nye anlegg innen både kraftproduksjon og industri. Ulike kommersielle modeller vil også være gjenstand for analyse i dette arbeidet. Utredningen skal gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til mulige CO2- håndteringsprosjekter i Norge og vil være viktig i regjeringens videre arbeid med å legge til rette for fangst og lagring av CO2.