Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1181 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 27.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens vegvesen planlegger et nytt kryss på E6 i Brumunddal med serviceanlegg, krodrift, bensinstasjon og plass til 20 trailere. Det er positivt med flere døgnhvileplasser og vegserviceanlegg på norske veier, men FrP mener at det er viktig at ikke Statens vegvesen skviser ut dyktige private aktører som gjør en kjempejobb langs norske veier.
I hvilken grad har Statens vegvesen i sine planer tatt hensyn til etablerte aktører i det aktuelle området som driver med nettopp denne typen service overfor trafikantene?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen og berørte kommuner er i ferd med å utarbeide reguleringsplaner for ny firefelts E6 mellom Kolomoen i Stange kommune og Moelv i Ringsaker kommune. I tråd med plan for vegserviceanlegg i Statens vegvesen Region øst, og etter ønske fra Norges Lastebileierforbund, planlegges en raste-/døgnhvileplass for 20 vogntog/lastebiler i forbindelse med det nye krysset utenfor Brumunddal sentrum. Dette skal blant annet erstatte to eksisterende rasteplasser som vil bli nedlagt når nye E6 bygges.

Statens vegvesen ønsker at krysset ved Brumunddal skal framstå som et landemerke med identitet og gjenkjennelsesverdi for de vegfarende. Dette kan oppnås gjennom at samtlige elementer i kryssområdet sikres en helhetlig utforming gjennom bestemmelser i reguleringsplanen.

I tilknytning til tungbilplassen må det utvikles et tilbud til sjåførene med toaletter, vask og dusj med moderne standard og godt renhold. Dette tilbudet kan utvikles som en del av eksisterende anlegg i området, eller som en del av et nytt vegserviceanlegg nærmere det nye krysset. Jeg mener at denne typen anlegg fortrinnsvis bør etableres og drives i privat regi. Statens vegvesen vil sammen med Ringsaker kommune legge forholdene til rette for en slik løsning. Skulle det mot formodning ikke finnes private interessenter til etablering av et anlegg med fasiliteter for tungbilsjåførene er Statens vegvesen innstilt på bygge et enklere anlegg i tilknytning til krysset, hvor driften legges ut på konkurranse etter modell fra rasteplassanlegget som nylig er åpnet på E6 ved Andelva i Akershus. Statens vegvesen vil så langt som mulig unngå å bruke offentlige midler på et nytt vegserviceanlegg som kan etableres og drives av private på et kommersielt grunnlag.