Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1187 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 03.04.2012
Besvart: 12.04.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan vil statsråden sikre at norske statsborgere med minoritetsbakgrunn som tilsier "halvnomadisk" livsstil ikke diskrimineres i møte med Nav?

Begrunnelse

Representanten er gjort kjent, via ansatte i Voksenopplæringen, at romfolket ofte behandles kritikkverdig i møte med Nav. Dette kan eksemplifiseres gjennom følgende historie:

En norsk statsborger med rombakgrunn, er mye i utlandet, og ble akutt kreftsyk i et EØS-land, men hadde ikke med seg et E111-skjema som bekrefter at han er medlem av folketrygden. Dette må sendes fra det lokale Nav-kontoret via HELFO til sykehuset statsborgeren er pasient ved. Representanter fra voksenopplæringen og familien møtte derfor opp ved det lokale Nav-kontoret for å få tak i skjema, men ble møtt med motstand begrunnet i at statsborgeren var mye på reise og oppholdt seg sjelden på sin faste bostedsadresse.
Representanten vil understreke at Norge har et særskilt ansvar, gjennom å ha ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999 å ivareta romfolkets interesser, og at romfolkets "halvnomadiske" livsstil i stortingsmeldingen "Nasjonale minoriteter i Norge" anerkjennes som kulturelt særtrekk det skal beskyttes for. Likevel er det i denne saken og andre saker ved Nav brukt mot romfolket når de har hatt behov for helse- eller sosialhjelp.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg vil innledningsvis understreke at ingen skal diskrimineres i sitt møte med arbeids- og velferdsforvaltningen.

I Arbeidsdepartementets tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2012 understreker departementet at arbeids- og velferdsforvaltningens brukere skal bli møtt med service og respekt samt god informasjon og tilgjengelighet, og at det legges vekt på å gi et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av brukernes bakgrunn. Departementet presiserer her videre at mangfoldsperspektivet skal ivaretas i møte med brukerne og i utformingen av publikumsrettede tjenester.

Videre presiseres følgende i tildelingsbrevet:

”Likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering både som arbeidsgiver og offentlig myndighet (aktivitetsplikt).”

I virksomhetsstrategien for Arbeids- og velferdsetaten 2011 – 2020 inngår bl.a. likebehandling i ett av etatens hovedgrep innen innsatsområdet ”Pålitelig forvaltning”. I strategien legges det blant annet vekt på at etaten skal gjøre det enkelt for brukerne å forstå sine rettigheter og plikter.

I Arbeids- og velferdsdirektoratets Mål og disponeringsbrev for 2012 til etatens fylkeskontor understreker Arbeids- og velferdsdirektoratet at etaten i sine møter med brukerne skal opptre enhetlig og koordinert, og sette brukernes behov i sentrum. Dette både når det gjelder service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud. Det blir også presisert at brukere som har behov for tolk skal sikres tilbud om kvalifiserte tolketjenester. Ved behov skal etaten også bistå bruker ved utfylling av skjemaer.

Jeg har ikke opplysninger som gir grunnlag for å kommentere eller redegjøre for det som fremgår i begrunnelsen om saken. Den 1. januar 2009 ble ansvaret for helsetjenesteområdet overført fra Arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Selv om NAV-kontorene ikke lenger har ansvaret for å utstede nødvendige skjema/kort for medisinsk behandling i utlandet, skal NAV-kontorene likevel bistå personer som fremmer denne type henvendelser. Dette gjøres blant annet ved å henvise vedkommende til riktig etat.