Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1192 (2011-2012)
Innlevert: 10.04.2012
Sendt: 10.04.2012
Besvart: 19.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): På oppdrag fra Asker kommune har konsulentselskapet Pöyry laget en rapport, som viser at næringslivet vil få et tap på nær 30 milliarder kroner de neste 20 årene, hvis det ikke blir gjort noe med E18 gjennom Bærum og Asker.
Med bakgrunn i slike tall, vil statsråden engasjere seg aktivt ovenfor andre departement og innad i eget parti for å sørge for en fortgang i bygging av ny E18?

Begrunnelse

Det er dessverre en kjensgjerning at det både for privatbilister og næringsdrivende er både frustrerende og tapsbringende å stå i kø på dagens E18, som av mange betegnes som flaskehals nr. 1 i Norge. Det har vært planer om å gjøre noe med veien i svært mange år, uten at dette har blitt realisert. For at noe skal skje må det etableres bred politisk aksept. Det er derfor viktig at også næringslivets statsråd kommer aktivt på banen og bidrar til at ny vei blir realisert så snart som mulig.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nærings- og handelsdepartementet har ikke gjort en egen gjennomgang av de beregninger for tap for næringslivet som presenteres i rapporten fra Poyry. Jeg har imidlertid forståelse for at køsituasjonen på E18 gjennom Asker og Bærum i rushtiden kan gi problemer for næringslivet. Regjeringen har derfor i gjeldende Nasjonal transportplan prioritert en utbygging av både jernbanen og E18 på strekningen. Jernbanen har nå fått nye dobbeltspor mellom Asker og Lysaker, og planleggingen for utbygging av E18 pågår.

Utbygging av E18 gjennom Asker og Bærum er også en del av Oslopakke 3, som nå er under revisjon. Denne prosessen vil bidra til å klarlegge når utbyggingen av E18 kan gjennomføres. Regjeringen vil komme tilbake til dette ved framleggingen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 våren 2013.

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for samferdselspolitikken. Nærings- og handelsdepartementet er imidlertid en viktig pådriver for at samferdselsprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og av stor betydning for næringslivet, prioriteres.