Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1201 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 11.04.2012
Besvart: 20.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For kort tid siden hadde NRK Nordland en sak om at politimesteren i Midtre Hålogaland skulle kutte 20 stillinger for å frigjøre midler til investeringer. All den tid dette området allerede har lav politidekning er dette et dårlig tiltak.
Mitt spørsmål til justisministeren er derfor om dagens rammer som tildeles de forskjellige politimesterne er så lave at man må holde stillinger vakante for å ha økonomisk fribord til å gjennomføre nødvendige investeringer, eller dreier det seg om manglende styring fra politimesteren i dette området sin side?

Begrunnelse

I mitt forrige spørsmål om dette politidistriktet tok jeg opp ansettelse av lensmann i Lødingen, og jeg har i ettertid gratulert justisministeren med et svært klart svar som ikke var til å misforstå. Likevel er faktum det at det fortsatt ikke er en fungerende lensmann i Lødingen. Ser man det spørsmålet i sammenheng med dette spørsmålet må det være tillatt å undre seg over prioriteringene og holdningen til politimesteren i dette området. Jeg ser derfor frem til og håper på et like direkte svar denne gang som sist.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Ellingsen er forelagt Politidirektoratet, som opplyser at Midtre Hålogaland politidistrikt har en dekningsgrad for antall polititjenestemannsstillinger på 1,56. Gjennomsnitt for landet er 1,48 pr. 31.12.2011. I perioden 2008 til 2012 har Midtre Hålogaland politidistrikt økt bemanningen med 17 årsverk, budsjettmessig tildeling fra Politidirektoratet har i perioden vært 10 årsverk.

Politidistriktet står overfor store investeringsbehov, noe som betinger en streng økonomistyring og en god balanse mellom drifts- og investeringsutgifter. Innenfor det enkelte politidistrikt er politimesteren ansvarlig for en balansert ressursfordeling som ivaretar lokalbefolkningens behov for polititjenester på en best mulig måte.

Politidistriktet tildeles årlig en budsjettramme på bakgrunn av statsbudsjettet, og politimesteren forventes å anvende ressursene på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat i tråd med omforent målstruktur basert på det årlige drøftingsmøtet mellom politidistriktet og Politidirektoratet.

Det er politimesterens ansvar å disponere tildelte resurser slik at det sikres god oppgaveløsning gjennom hele året. Jeg har tillit til at politimesterens disponering av ressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste i hele distriktet.

Når det gjelder ansettelse av lensmann i Lødingen, så opplyser Politidirektoratet at stillingen har vært utlyst. Det lyktes ikke å få tilsatt kvalifisert søker. Stillingen vil derfor bli utlyst på nytt.