Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1204 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 12.04.2012
Besvart: 24.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I konseptvalgutredningen for strekningen Ålgård - Søgne legges det til grunn at utbygging av firefeltsveg E39 på strekningen vil gi en nedgang i antall drepte med kun 27 %.
Stemmer disse tallene, og i tilfelle ja, hvorfor vil ikke en møtefri vei gi større nedgang i antall drepte?

Begrunnelse

Ifølge konseptvalgutredningen (KVU Søgne - Ålgård) ble i tiårsperioden januar 2001 til november 2010 51 personer drept på strekningen. Hele 39 av disse omkom i møteulykker. I samme periode ble 101 personer hardt skadd, derav 68 i møteulykker.
Erfaringer fra steder på E39/E18 mellom Stavanger og Oslo der det er bygget ny vei kan tyde på en betydelig større reduksjon i antallet drepte og hardt skadde enn det som legges til grunn for strekningen Ålgård - Søgne.
En justering av tallene for antall drepte og hardt skadde vil også påvirke den beregnede samfunnsøkonomiske nytten av å bygge ny vei med midtdeler/firefelt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Beregning av forventet ulykkesreduksjon ved utbygging av en vegstrekning er basert på forskjellen mellom data om faktiske ulykker på den aktuelle strekningen og erfaringsdata fra strekninger med tilsvarende standard som den som planlegges.

Opplysningene om forventet ulykkesreduksjon i KVU-rapporten er dessverre presentert på en måte som er egnet til misforståelser. Det er foretatt transportmodellberegninger med en delområdemodell for Agder og Rogaland, og ulykkesreduksjonen på E39 mellom Søgne og Ålgård er blitt presentert som en prosentandel av samtlige ulykker på samtlige veger som omfattes av modellen. Den prosentvise reduksjonen er derfor vesentlig høyere enn det som presenteres i KVU-rapporten. Med møtefri veg på hele strekningen Søgne – Ålgård, evt. med unntak av i noen få lavtrafikkerte tunneler, er reduksjonen i antall drepte svært grovt anslått til i størrelsesorden 80 pst., mens reduksjonen i antall hardt skadde anslås til i størrelsesorden 50 pst.