Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1207 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 12.04.2012
Besvart: 18.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden garantere at Mattilsynet har fulgt opp dyrevernsaken i Troms på tilfredsstillende måte, slik at avvik er blitt fulgt opp og at eventuelle sanksjoner eller tiltak er iverksatt for å sikre dyrenes helse og generelle velferd?

Begrunnelse

Undertegnede viser til statsrådens svar i forbindelse med spørsmål 15:983 (2011-2012) vedrørende dyrevernsak i Troms.
I etterkant av at svaret fra statsråden forelå, har undertegnede mottatt bekymringsmeldinger fra eksterne med både tekst og bilder av de aktuelle dyrene.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg ser med stort alvor på saker som omhandler dyrs velferd og legger vekt på at slike saker blir fulgt opp tett i samsvar med kravene i dyrevelferdsregelverket og norsk forvaltningspraksis.

Som jeg redegjorde for i mitt svar til Stortinget av 12. mars 2012, er jeg ikke fornøyd med den innledende håndtering av saken fra Mattilsynets side. Jeg har bedt Mattilsynet om å prioritere tilsyn med dyrevelferd og bruke de virkemidlene som er nødvendig for å sikre etterlevelse av regelverket. Mattilsynet har selv erkjent at det har tatt for lang tid å få utbedret de nødvendige forhold i denne saken.

Mattilsynet har gjort nye inspeksjoner på stedet, og jeg har nettopp mottatt rapport om oppfølgingen. Det ble også ved siste inspeksjon påvist forhold som er i strid med regelverket. Mattilsynet har derfor strammet inn virkemiddelbruken, blant annet ved å fatte vedtak om tvangsmulkt samt vedtak om ytterligere reduksjon av hesteholdet.

Dagbøter på 1000 kr vil løpe inntil Mattilsynet vurderer stallene på gården som gode nok. Mattilsynet vil også bruke ytterligere virkemidler dersom reduksjon av hesteholdet ikke følges i opp i henhold til vedtak. Opptrappende virkemiddelbruk er viktig i saker der dyreeier ikke følger opp vedtak. Mattilsynet må til enhver tid vurdere hvilke vedtak som er nødvendige for å oppnå tilfredsstillende dyrevelferd. Mattilsynet har forsikret meg om at de fortløpende vil vurdere videre bruk av virkemidler i denne saken.