Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1214 (2011-2012)
Innlevert: 12.04.2012
Sendt: 13.04.2012
Besvart: 20.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge avisa Nordlys 10. april, hadde Troms politidistrikt ved årsskifte 2011-2012 hele 1083 uavgjorte saker liggende, samtlige over 3 måneder gamle. Årsaken til saksmengden skylles kapasitetsmangel på etterforskningseksjonen og hos påtalegruppen. Samtidig kan så mange som 15 stillinger forsvinne fra Troms politidistrikt innen 2014.
Vil statsråden ta grep for å styrke bemanningen ved Troms Politidistrikt i år og kommende år for å bekjempe kriminalitet og få en kraftig reduksjon av uavgjorte saker?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg peke på at Regjeringen har sørget for en vesentlig styrking av

politibudsjettet og for å øke opptakene til Politihøgskolen de senere år. Det er også bevilget ekstra midler slik at politidistriktene kan ansette politihøgskolestudenter som har bestått avgangseksamen.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Korsberg er forelagt for Politidirektoratet som igjen har forelagt spørsmålet for politimesteren i Troms. Fra Politidirektoratets tilbakemelding siteres følgende:

«Det er riktig at Troms politidistrikt ved årsskifte hadde 1083 ikke påtaleavgjorte straffesaker eldre enn 3 måneder, distriktets måltall er 600 saker. Politidistriktet har i 2010 og 2011 prioritert bekjempelse av grenseoverskridende organisert kriminalitet. Distriktet har oppnådd gode resultater med denne satsningen. Dette har i noen grad gått på bekostning av etterforskningskapasitet og påtalearbeid innenfor enkelte kriminalitetsområder.

Politidistriktet arbeider kontinuerlig for å balansere ressursene for å sikre god måloppnåelse innenfor tildelte rammer. Politidistriktet har initiert tiltak, blant annet gjennom en styrking av påtaleenheten, for å forbedre restansesituasjonen. Pr 1. april 2012 er restansene eldre enn 3 måneder redusert til 751 saker. Politidistriktet mener selv det vil være realistisk å redusere restansene til måltallet innen 1. juni 2012. Politidirektoratet vil understreke at måloppnåelsen for 2012 fremgår først ved årsavslutning.

Politidistriktets står i likhet med øvrige politidistrikt overfor investeringsbehov, noe som betinger en streng økonomistyring og en god balanse mellom drifts- og investeringsutgifter. Politidistriktet har kommet til et punkt hvor det er nødvendig å finne dette balansepunktet. Dette er det opp til politimesteren i Troms å vurdere.

Politidirektoratet fordeler budsjettet til politidistriktene en gang i året, uten senere tilleggsbevilgninger, på bakgrunn av Statsbudsjettet. Politidistriktet tildeles en ramme som politimesteren forventes å anvende på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse i tråd med omforent målstruktur, basert på det årlige drøftingsmøtet mellom politidistriktet og Politidirektoratet. I periode fra 2009 har politidistriktet blitt tildelt 15 sivile stillinger og 3 politistillinger.

Det er politimesterens ansvar å disponere tildelte resurser slik at det sikres god oppgaveløsning gjennom hele året. Politidirektoratet har tillit til at politimesterens disponering av ressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste i hele distriktet.»

Jeg følger situasjonen nøye og arbeider for at politiet stadig får ressurser og rammevilkår til å ivareta publikums behov for trygghet. Det er meget positivt at restansene er betydelig redusert den siste tiden og at måltallet kan nås innen 1. juni.