Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2011-2012)
Innlevert: 12.04.2012
Sendt: 13.04.2012
Besvart: 19.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): EU/EØS har en felles typegodkjenningsordning for kjøretøy, slik at kjøretøy typegodkjent i Europa automatisk er typegodkjent i Norge. I dag må dette allikevel bekreftes av Vegvesenet, som for tiden har 6-8 ukers behandlingstid for typegodkjenning. Saksbehandlingstiden er en utfordring for importører av bobiler, både fordi det kommer nye modeller hvert år og fordi salget er sesongbetinget.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere byråkratiet knyttet til import av nye biler som allerede er typegodkjent i Europa?

Begrunnelse

Statens vegvesen oppfordrer drivere av campingvogn og bobilsalg til å søke om å få autoreg systemet. Ta kurser og ordne med betalingslink i bankene osv. for å kunne lette prosessene med å få godkjent campingvogner og bobiler. Det finnes gode og godt utprøvde systemer i andre land, men det er veldig vanskelig å få det til her hjemme og spesielt når behandlingstiden for å få bekreftet typegodkjenningen som egentlig bare er en formalitet tar 6-8 uker. Dette skaper kjempeutfordringer og denne må reduseres og man kan jo stille store spørsmål om hvorfor noe som egentlig bare er en formalitet skal ta 6-8 uker.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Alle kjøretøy som godkjennes for bruk på norske veier, blir registrert i Det sentrale motorvognregister. De kjøretøytekniske data må være tilgjengelig i Statens vegvesens datasystemer før utstedelse av vognkort. I tillegg er beregning av engangsavgiften for kjøretøy basert på de tekniske data som fremgår av motorvognregisteret.

Når Statens vegvesen Vegdirektoratet legger EF-typegodkjenninger inn i Det sentrale motorvognregister forenkles og rasjonaliseres registreringsprosessen for kjøretøyene. Dette fordi samsvarssertifikatet (COC) for det enkelte kjøretøy kan knyttes til en EF-typegodkjenning uten at alle tekniske data må legges inn manuelt ved trafikkstasjonene hver gang et kjøretøy fremstilles for godkjenning og registrering. I tillegg foretas avgiftsklassifisering for en hel serie av kjøretøy, fremfor at dette må skje hver gang for hvert enkelt kjøretøy.

I følge avgiftsregelverket må campingbiler som skal registreres i Norge, uavhengig av om de innehar EF-typegodkjenning, avgiftsklassifiseres før endelig registrering kan skje. Avgiftsregelverket er ikke harmonisert innen EU/EØS, og blant annet campingbiler må derfor kontrolleres med henblikk på fastsette korrekt norsk avgiftsgruppe. Campingbiler har redusert engangsavgift. Dersom avgiftsklassifisering ikke foretas vil kjøretøyene bli klassifisert som personbil, M1, med fulle avgifter.

Dersom EF-typegodkjenningen ikke er lagt inn i Det sentrale motorvognregister er ikke dette til hinder for at kjøretøyene kan fremstilles til enkeltgodkjenning ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. De tekniske data må da registreres manuelt. Importør og forhandler kan dermed selv velge om de vil avvente at Vegdirektoratet registrerer EF-typegodkjenningen i motorvognregisteret og avgiftsklassifiserer en serie av kjøretøy, eller om kjøretøyene skal fremstilles for enkeltgodkjenning.