Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1221 (2011-2012)
Innlevert: 13.04.2012
Sendt: 16.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Finansministeren hevdet i Stortingets spørretime 11.04.12 at veibevilgningene var økt med 100 mrd. kroner sammenlignet med forrige regjering.
Kan finansministeren dokumentere disse økte bevilgningene, og spesifisere om økningen er nominell eller reell?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I spørretimen 11.04 refererte jeg til at det i stortingsmelding nr. 16 (2009-2010) Nasjonal Transportplan 2010-2019, som Regjeringen la fram våren 2009, er lagt til grunn en planteknisk ramme for bevilgninger til veg-, jernbane- og kystformål i tiårsperioden som er 100 mrd. kroner høyere enn foregående Nasjonal Transportplan, NTP 2006-2015. Jeg refererte ikke til økte veibevilgninger på 100 mrd. kroner, slik det hevdes i spørsmålet.

Av den totale økningen på 100 mrd. kroner er det i stortingsmeldingen lagt til grunn at økningen til veg- og baneformål samlet utgjør 95,3 mrd. kroner, mens økningen til kystformål utgjør 4,7 mrd. kroner.

I stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan er disse beløpene for planteknisk ramme oppgitt i 2009-priserkroner. Rammene prisjusteres imidlertid årlig i arbeidet med statsbudsjettet. Dette framgår av Samferdselsdepartementets og Fiskeri- og kystdepartementets årlige budsjettproposisjoner, der oppfølgingen av de plantekniske rammene for inneværende NTP-periode også er dokumentert.

Regjeringen har lagt til grunn at den økte satsingen skal fases inn i økonomien så raskt som mulig, men innenfor de avgrensingene et forsvarlig økonomisk opplegg setter. Avhengig av de økonomiske konjunkturene er det derfor lagt opp til en gradvis opptrapping av rammene i første del av planperioden.