Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1237 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 11.05.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På grunn av stormen "Dagmar" julen 2011 mistet mange strømmen for en periode. For dette får kundene én avbruddskompensasjon, men kun en kompensasjon selv om de har flere abonnementer og derved betaler flere linjeleier.
Ser statsråden urettferdigheten i dette og at man bør få én erstatning for hvert abonnement som den enkelte kunde har?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd ble innført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 1. januar 2007 og gjelder ved avbrudd som varer over tolv timer. Intensjonen med ordningen er todelt. Ordningen skal gi nettselskapene økonomiske insentiver til å unngå slike avbrudd gjennom å styrke selskapenes insentiver til å vedlikeholde nettet og rette feil i de områdene hvor andre insentivordninger ikke virker sterkt nok. Dette gjelder spesielt forhold i lavspenningsnettet og i mindre tettbygde områder. Videre skal ordningen gi en rimelig kompensasjon til kundene for ulemper de påføres som følge av at avbruddet var langvarig. Målgruppen for kompensasjonen er primært forbrukere. Størrelsen på utbetalingsbeløpet er fastsatt ut fra hva som oppfattes som rimelig kompensasjon for en alminnelig forbruker.

Ordningen med utbetaling av kompensasjon ved svært langvarige avbrudd er ikke en erstatningsordning. Ordningen skal ikke gi erstatning for økonomiske tap. som følge av avbruddet, men gi en viss kompensasjon for ulempen ved å miste strøm i en lengre periode. Dersom det har vært økonomiske tap som følge av avbruddet er dette et privatrettslig forhold mellom kunden og nettselskapet.

I utformingen av ordningen har NVE lagt til grunn at denne ulempen ved et langvarig avbrudd er uavhengig av antall abonnement kunden har i samme nettselskap. Kontrollforskriften er imidlertid ikke til hinder for at et nettselskap ut fra egne vurderinger kan utbetale kompensasjon utover det som omfattes av plikten.