Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1239 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Vil statsråden vurdere å sette inn ekstra ressurser for få ned behandlingstiden på søknader om arbeidstillatelse for ingeniører og spesialister, eller vil statsråden vurdere, eventuelt i en periode, å lempe noe på reglene for arbeidstillatelser til spesialistene som kommer fra land utenfor EU?

Begrunnelse

Som statsråden kjenner til så er industrien generelt, og oljeindustrien spesielt, i god medvind. Dette gjelder i høyeste grad i Rogaland, som er vårt store "oljefylke". Denne industrien har et stort behov for å hente inn arbeidskraft fra andre land enn Norge. Det meste av denne arbeidskraften hentes fra EU området, spesielt gjelder dette fagarbeidere/operatører. Dette er forholdsvis enkelt med tanke på at Politi og UDI ikke trenger å involveres.
Når det derimot gjelder ingeniører og spesialtister, som denne industrien har stort behov for, rekrutteres disse fra hele verden, og veldig ofte fra land utenfor EU. For at disse skal få arbeids- og oppholdstillatelse må leverandørene ta alle sakene gjennom Politiets servicekontor som ligger i blant annet Stavanger. Det viser seg nå at kapasiteten på servicekontoret er sprenget, sakene hoper seg opp og behandlingstiden er oppe i 10 uker. Dette er lang tid for en bedrift som trenger disse spesialistene forholdsvis raskt. Frem til midten av 2011 var behandlingstiden 4 uker, noe som bransjen fint kunne leve med, men 10 uker skaper store problemer for næringen.
I 2008 hadde man en lignende situasjon, som ble løst ved at det ble satt inn tiltak hos Politiet og UDI.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis bemerke at jeg er enig med representanten i at det er viktig at disse sakene har kort saksbehandlingstid, slik at industrien får rask tilgang på den arbeidskraften de trenger. I tildelingsbrevet til UDI er det derfor stilt krav om at 80 pst. av søknadene som gjelder arbeidstillatelser skal behandles innen fire uker, 95 pst. innen åtte uker og ingen saker skal bli eldre en 16 uker. De sakene som tar lengst tid, er de som mangler dokumenter eller der det er tvil om vilkårene er oppfylt.

Det er vesentlig kortere saksbehandlingstid for søknader som leveres inn via et servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA), da disse sakene prioriteres foran andre saker. For disse søknadene er det en ambisjon å behandle saken på rundt 10 virkedager fra saken er opprettet som en SUA-sak ved det lokale senteret til den er ferdigbehandlet. Etatene har oppgitt at hoveddelen av sakene behandles innen dette målet.

Representanten viser til at sakene hoper seg opp og at behandlingstiden er oppe i 10 uker. Det er uklart for meg hva som er grunnlaget for å hevde dette. Jeg har fått opplyst at politiet overfører saken elektronisk til Utlendingsdirektoratet innen 2 dager etter at søknad er innlevert. Det har imidlertid vært et etterslep noen dager for kort tid siden på grunn av et kort sykdomsfravær. Rogaland politidistrikt ble ved opprettelsen av SUA kontoret i Stavanger tilført 4 ekstra stillinger. Politiets ledelse har i tillegg satt av en ekstra stilling fra annen utlendingssaksbehandling, slik at man nå bruker 5 sivile stillinger på SUA kontoret.

Jeg har fått opplyst at Utlendingsdirektoratet i all hovedsak overholder saksbehandlingstiden på 10 dager fra saken er registrert inn som SUA sak til vedtak treffes. Jeg kommer til å følge nøye med fremover på saksbehandlingstidene på dette området.

Fra november 2010 ble søknad på nett gjort tilgjengelig for alle politidistriktene. Gjennom en «bookingløsning» kan søkerne bestille time hos politiet for å levere de dokumenter som er nødvendige for å få søknaden behandlet. Saksbehandlingstiden gjelder fra det tidspunkt nødvendige dokumenter er levert. Ved SUA kontoret i Stavanger har jeg fått opplyst at det nå tar 10 – 14 dager fra en søker registrerer sin søknad til vedkommende får time hos politiet. Det er forståelig at disse dagene oppleves som en ventetid for søkerne, selv om dagene ikke regnes med i den totale saksbehandlingstiden.

Rogaland politidistrikt er gitt økte ressurser i 2012. Disse vil bl.a. bli brukt til å styrke det arbeidet som gjøres ved SUA kontoret. Dette vil også kunne bidra til at bookingtiden blir kortere. Jeg kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for å gjøre endringer i regelverket.