Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1261 (2011-2012)
Innlevert: 20.04.2012
Sendt: 23.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Jeg viser til begrunnelsen og ber om statsrådens svar på hvorvidt hun har lagt inn som premiss for utbyggingen gjennom Vestfold at en særskilt trasé velges for den strekning som angår Horten, og at den avklares nå i forbindelse med den pågående offentlige høring av konseptvalgutredningen?

Begrunnelse

I forbindelse med konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo-Skien er fylkeskommunen og dermed berørte kommuner i Vestfold gitt anledning til å uttale seg om foretrukne trasévalg. For Vestfolds vedkommende er særlig trasévalget som berører Horten kommune vanskelig å komme til enighet om lokalt på et så vidt tidlig stadium, og i høringsuttalelsen fra Vestfold er det høyst sannsynlig at man ønsker å gå videre i prosessen med at 3 forskjellige alternativer for traseen ved Horten utredes noe nærmere før de lokale beslutninger tas.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I konseptvalgutredningen for IC-strekningene er det skissert tre mulige trasékorridorer mellom Nykirke og Barkåker gjennom Horten kommune. Det er Jernbaneverkets vurdering at det er nødvendig å gjøre grundigere utredninger før trasé velges. Det er Jernbaneverket som nå har sendt konseptvalgutredningen på høring. Etaten har signalisert at det gjennom høringsperioden kan være ønskelig å snevre inn antall alternativer som tas med til neste planfase, men dette er ingen forutsetning. Samferdselsdepartementet har ikke lagt føringer på denne prosessen.

Parallelt med at konseptvalgutredningen er på høring, er det satt i gang en ekstern kvalitetssikring (KS1). Kvalitetssikringen vil bli ferdig mot slutten av 2012. Deretter vil regjeringen behandle saken, og ta stilling til valg av konsept og føringer for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.