Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1272 (2011-2012)
Innlevert: 24.04.2012
Sendt: 25.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Vil statsråden vurdere å forlenge ordningen med rentekompensasjonsmidler til investeringer på fylkesvegnettet frem til 2030, og vil statsråden innføre en ordning med statlig fond for fylkeskommunale samferdselsprosjekter for særlig store og kostnadskrevende investeringsprosjekter langs fylkesvegnettet?

Begrunnelse

Den 1. januar 2010 overtok fylkene ansvaret for mesteparten av riksvegnettet. Med på lasset fulgte et stort etterslep i vegvedlikehold. For Møre og Romsdal sin del ble etterslepet i første omgang anslått til rundt 700 mill kr, men oppdaterte beregninger viser at det er vesentlig høyere, antakelig i overkant av 3 mrd kr.
Størrelsen på vedlikeholdsetterslepet og en dramatisk kostnadsøkning på drift og investeringsprosjekter gjør det krevende for fylkene å ivareta sine oppgaver når det gjelder samferdsel. Det er viktig at staten iverksetter nødvendige tiltak slik at fylkene kan løse oppgavene på en best mulig måte.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Forslaget om å innføre en rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene for perioden 2010 – 2019 ble presentert i Nasjonal transportplan for inneværende periode, jf. St.meld. nr. 16 (2008 – 2009). Ordninga tok til å gjelde fra budsjettåret 2010, og gjelder investeringer knyttet til tiltak på fylkesvegnettet og kollektivtransporttiltak. Rentekompensasjonen gjelder for en samlet årlig investeringsramme i fylkeskommunene/Oslo kommune, avgrenset opp til 2000 mill. kr. Spørsmål om videreføring av ordninga etter 2019 vil bli vurdert i arbeidet med, og presentert for Stortinget i, neste Nasjonale transportplan. Transportplanen legges fram for Stortinget våren 2013. Spørsmål om eventuelt nye virkemidler til fylkeskommunale samferdselsprosjekter vil også bli vurdert i arbeidet med den kommende transportplanen.