Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1288 (2011-2012)
Innlevert: 25.04.2012
Sendt: 26.04.2012
Besvart: 08.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statsråden har tidligere lansert en visjon om tipp-topp transportnett innen 20 år, noe som forutsetter at samferdsel er budsjettvinner hvert år fremover.
Hva er det årlige finansieringsbehovet dersom Norge skal få et tipp-topp transportnett på henholdsvis 15, 20, 25, 30 og 40 år dersom man forutsetter firefelts motorvei på veier som E18/E39 Sverige-Oslo-Kristiansand-Stavanger, E6 Oslo-Trondheim-Steinkjer, E134 Oslo-Bergen/Haugesund, Rv 4 Oslo-Mjøsbru, Rv2 Oslo-Kongsvinger-Sverige og E6/E18 Moss-Horten?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forarbeidene til Nasjonal transportplan 2014-2023 utarbeidet Statens vegvesen en stamnettutredning for riksvegnettet som ble overlevert Samferdselsdepartementet i april 2011. Utredningen viser hvordan etaten vurderer behov og muligheter for utvikling av riksvegnettet i et langsiktig perspektiv. De totale kostnadene for å oppnå vegnormalstandard på hele riksvegnettet er i utredningen beregnet til i størrelsesorden 400-500 mrd. kr. Samtidig som transportetatene i februar 2012 la fram sitt forslag til NTP 2014-2023, så la Statens vegvesen fram en rapport som viser at det vil koste 25-40 mrd. kr å fjerne forfallet og å gjøre nødvendige fornyelser på riksvegnettet. Om lag halvparten av dette kommer i tillegg til investeringsbehovet oppgitt i stamnettutredningen. Dette innebærer at de årlige kostnadene med å bygge ut riksvegnettet i henhold til vegnormalstandard og å ta igjen dagens forfall vil være om lag 35 mrd. kr over en 15-års periode, 26 mrd. kr over en 20-års periode, 21 mrd. kr over en 25-års periode, 17 mrd. kr over en 30-års periode og 13 mrd. kr over en 40-års periode.

Investeringsbehovet i stamnettutredningen tar ikke hensyn til en så omfattende utbygging av firefelts motorveger som stortingsrepresentanten forutsetter, men forholder seg til de krav som stilles i vegnormalene.