Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1301 (2011-2012)
Innlevert: 27.04.2012
Sendt: 27.04.2012
Besvart: 07.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva er de beregnede økonomiske kostnadene knyttet til innføring og drifting av tidlig ultralyd til alle?

Begrunnelse

Det blir i disse dager foreslått av flere politiske partier å innføre et tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide kvinner. Et slikt tilbud vil trolig komme i uke 12 og komme i tillegg til et allerede eksisterende tilbud om ultralyd i uke 18. Det har blitt hevdet at de fleste gravide i de større byene likevel tar ultralyd i uke 12 privat.
Fra fagmiljøene har det blitt påpekt at det allerede nå er for lav dekning både av jordmødre og gynekologer på landsbasis. Verst er situasjonen i distrikts- Norge der man har vansker med å få dekket behovet for fødselshjelpere, både jordmødre og obstetrikere. Ofte må man hente inn spesialister fra utlandet på kortere vikarbasis. Dette innebærer en ustabil og varierende dekning av helsepersonell.
Et allment ultralydtilbud i uke 12 vil ikke bare innebære en ekstra ultralydundersøkelse til om lag 60 000 gravide på årsbasis, men man planlegger i tillegg veiledning både før og etter ultralydundersøkelsen for samtlige gravide. Dette vil kreve at man må åpne opp for opprettelse av langt flere lis- stillinger innen fødselshjelp- og kvinnesykdommer. Man trenger flere gynekologer om man skal klare å etablere det nye ultralydtilbudet. Et tilbud om ultralyd i uke 12 må ikke gå på bekostning av den nåværende fødselsomsorgen. I så fall vil selve hensikten med tilbudet falle bort.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Kunnskapssenterets notat Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen (januar 2012) ble utarbeidet på oppdrag fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. I oppsummeringen av økonomiske konsekvenser sier Kunnskapssenteret (notatets side 130):

Ifølge våre økonomiske analyser vil et tilbud til alle om KUB i tillegg til ultralyd ved svangerskapsuke 17-19 fordoble kostnadene i forhold til ultralyd i svangerskapsuke 17-19 alene (fra NOK 43 mill til NOK 86 mill). Imidlertid er det reelle forbruket av ultralydundersøkelser og fosterdiagnostikk i dagens Norge høyere enn modellen estimerer for alle de undersøkte strategiene. Det er derfor ikke gitt at et utvidet offentlig tilbud vil øke kostnadene for ultralyd og fosterdiagnostikk i norsk svangerskapsomsorg. Våre kostnadsanalyser omfatter kun merkostnader til ekstra undersøkelser, og omfatter ikke investeringskostnader, utgifter til opplæring, personell og veiledning til gravide.

Det Kunnskapssenteret her omtaler som KUB er ultralyd i kombinasjon med blodprøver, slik praksis er i de fleste land som har innført tidlig ultralyd.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om innføring av tidlig ultralyd i norsk svangerskapsomsorg.