Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1303 (2011-2012)
Innlevert: 27.04.2012
Sendt: 27.04.2012
Besvart: 09.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan statsråden orientere om fremdriften i denne utredningen, og vil statsråden støtte en slik lovendring der foreldre som er dømt for overgrep mot sine barn automatisk mister omsorg/samværsrett?

Begrunnelse

Under behandling av Innst. 160 L (2009-2010) fremmet Fremskrittspartiet et forslag der en ba regjeringen utarbeide forslag til nødvendig lovendring som gir bedre beskyttelse for barn som blir utsatt for overgrep av sine foreldre. Det har også vært en sak i media der en far som er dømt for overgrep mot sin datter får ha samværsrett uten tilsyn. Statsråden har også tidligere vært opptatt av denne problemstillingen, og tidligere statsråd Audun Lysbakken har sagt i brev datert 16. februar 2010 til familie- og kulturkomiteen, at det kan være behov for å ta klarere stilling til samværsspørsmål i saker om overgrep etter straffeloven, og lovet en grundig utredning av en regel som automatisk medfører tap av samværsrett der en av foreldrene er dømt for overgrep.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: I etterkant av behandlingen av de siste endringene i barneloven, vedtok Stortinget 23. mars 2010 å oversende regjeringen en henstilling fra Fremskrittspartiet om ”å utarbeide forslag til nødvendig lovendring som gir bedre beskyttelse for barn som blir utsatt for overgrep av sine foreldre.” I Innst. 160 L (2009-2012) uttaler komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet følgende: ”Disse medlemmer viser til at i enkelte saker når far/mor er dømt for overgrep mot sine egne barn så beholdes samværsretten og foreldreansvaret. Disse medlemmer mener en her må endre loven slik at far/mor blir fratatt samværsretten, foreldreansvaret og bostedsretten etter en nøye vurdering, når en blir dømt for overgrep mot sine egne barn. Daværende statsråd Lysbakken sa seg enig i at det kan være viktig å endre loven slik at den gir bedre beskyttelse for barna, og at han ville sette i verk en noe bredere utredning med sikte på å utarbeide forslag til nødvendig lovendringer. Jeg er glad for dette, og anser dette arbeidet som svært viktig.

Som svar på skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen vedrørende fremdriftsplanen svarte daværende statsråd Audun Lysbakken i brev 24. juni 2011 at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samarbeider med Justisdepartementet om oppfølgning av ovennevnte i form av en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har som mandat å utrede i hvilke situasjoner barn trenger bedre beskyttelse enn det dagens lovgivning gir, og på hvilken måte slik beskyttelse bør gis. Arbeidsgruppen skal særskilt vurdere hvordan man kan sikre seg at domstolene behandler spørsmålet om foreldreansvar, fast bosted og samvær der en forelder dømmes for vold og /eller overgrep mot egne barn og at hensynet til barnet ivaretas ved vurderingen. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det bør foreslås øvrige lovendringer for å sikre en god og betryggende behandling av saker der det er problematikk knyttet til vold og overgrep. Det ble uttalt at det tas sikte på å sende et eventuelt høringsnotat på alminnelig høring innen utgangen av 2011. Stortinget er senere muntlig varslet om at denne fristen dessverre ikke kan overholdes, men at det tas sikte på at eventuelle lovendringer kan forelegges Stortinget våren 2013.

Jeg har i mange år vært opptatt av å beskytte barn mot vold og overgrep i nære relasjoner. Barnet har rett til ikke å bli utsatt for vold eller på annet vis bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare.

Samværsretten står sterkt, men det skal ikke fastsettes samvær som ikke er til barnets beste. Barn skal beskyttes mot vold og overgrep og dette ble presisert i barneloven i 2006. Mye tyder likevel på at det er behov for ytterligere lovendringer for å sikre at barnets beste ivaretas i saker med volds- og overgrepsproblematikk. Dette er et arbeid som er komplekst og vanskelig, men høyt prioritert hos meg. Jeg tar derfor sikte på å sende ut et høringsnotat i løpet av første halvår 2012.