Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1308 (2011-2012)
Innlevert: 27.04.2012
Sendt: 30.04.2012
Besvart: 07.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Til media 26.04.2012 uttalte forsvarsministeren at dollarkursen nå er så gunstig at man vurderer å fremskynde innkjøp av jagerfly for å innkassere en valutagevinst. En slik reduksjon i verdien av norske kroner vil være bra for eksportnæringen, negativt for forbrukere med høy importandel i handlekurven.
Har regjeringen en samlet vurdering av utvikling for viktige valutaer og hvor man anser at US. dollar vil svekkes, og hvordan vil en styrking av amerikanske dollar slå ut for den norske staten totalt sett?

Begrunnelse

Norge har en svært åpen økonomi, med stort innslag av både import og eksport. Vi har derfor stor grad av valutaeksponering, men tilhørende risiko for svingninger i valutakurser.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Norge fikk inflasjonsmål som retningslinje for pengepolitikken i 2001. Dette innebærer at kronekursen ikke er fast, men bestemmes av etterspørselen og tilbudet i valutamarkedet. Vi må derfor regne med at kronens verdi mot andre valutaer vil variere over tid.

Kronekursen påvirkes av flere forhold, herunder av oljeprisen og markedsaktørenes forventninger om utviklingen i priser, lønninger og renter i Norge og andre land. Variasjonene overfor enkeltvalutaer vil være større enn variasjonene målt ved indikatorer for effektiv valutakurs, slik som konkurransekursindeksen (KKI). Det etablerte rammeverket for den økonomiske politikken bidrar til å stabilisere forventningsdannelsen og kursvariasjonene i valutamarkedet.

Finansdepartementet framskriver kronekursen i nasjonalbudsjett og revidert nasjonalbudsjett. Framskrivingene er basert på framtidskursene slik disse er priset i terminvalutamarkedene, jf. bl.a. boks 2.2 i Nasjonalbudsjettet 2012. Det legges i framskrivingene mest vekt på sammenveide indekser som gjenspeiler sammensetningen av vår import og situasjonen for konkurranseutsatt sektor. Departementet vil utarbeide nye framskrivinger i Revidert nasjonalbudsjett 2012, som legges fram den 15. mai.

Regjeringen bruker ikke disse prognosene som utgangspunkt for tidfesting av innkjøp fra utlandet.