Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1327 (2011-2012)
Innlevert: 03.05.2012
Sendt: 04.05.2012
Besvart: 15.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Når kan Stortinget vente og få seg forelagt et konkret opplegg for å inkludere livskvalitetsverdier i indikatorene for såkalt bærekraftig utvikling i Nasjonalbudsjettet?

Begrunnelse

Finansministeren uttalte følgende i debatten om Fordelingsmeldingen 29.3.2012 - Meld. St. 30 (2010-2011), Innst. 222 S (2011-2012):

"Vi måler utviklingen i økonomiske størrelser. Samtidig er det også viktig at vi kan måle utviklingen med andre størrelser. Derfor har regjeringen i nasjonalbudsjettet utviklet indikatorer for såkalt bærekraftig utvikling. Et viktig mål framover blir også å inkludere livskvalitetsverdier inn i disse indikatorene, slik at vi kan måle samfunnet på andre måter enn kun gjennom økonomiske størrelser."

Etter flere runder med informativ omtale av problemstillingen i dokumenter til Stortinget er det ønskelig å få vite når en kan forvente at regjeringen legger fram et konkret opplegg i tråd med det finansministeren har varslet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Livskvalitet avhenger av mange samgripende forhold. Både internasjonalt og i Norge arbeides det med å identifisere og tallfeste utviklingen i størrelser som har betydning for livskvalitet.

I nasjonalbudsjettet beskriver Regjeringen utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. I tillegg gjøres det rede for politikken på en lang rekke områder som kan ha betydning for innbyggernes livskvalitet. Sammen med nøkkeltall som viser bruk av naturressurser, forurensing mv. er tall som beskriver inntektsfordelingen, utdanningsnivå, forhold i arbeidsmarkedet, helse og levealder del av indikatorsettet for bærekraftig utvikling. Det legges vekt på informasjon som er sammenliknbar over tid og mellom land.

I Nasjonalbudsjettet 2010 ble det gjort rede for arbeidet med å måle velferd og livskvalitet i Norge og andre land. Omtalen har blitt oppdatert i nasjonalbudsjettene de påfølgende årene. I Nasjonalbudsjettet 2012 ble det vist til at Norge skårer høyt på OECDs indikatorer for livskvalitet og velferd som ble presentert første gang i 2011.

Regjeringen følger med på utviklingen i indikatorer som kan bidra til å beskrive innbyggernes livskvalitet med sikte bl.a. på å utvikle omtalen og analysen på dette feltet. Statistisk sentralbyrå utarbeider årlig nøkkeltall om befolkingens levekår som er et viktig utgangspunkt for en slik analyse. Også OECD har utvidet sin innsats på feltet. I perspektivmeldingene, som kommer hvert fjerde år, analyseres langsiktige utviklingstrekk i norsk og internasjonal økonomi. Ved vurderinger av resultatene som indikatorer for livskvalitet viser, bør det legges vekt på utvikling over tid framfor endringer fra ett enkelt år til det neste. Jeg vil i forbindelse med Perspektivmeldingen, som legges frem vinteren 2013, komme tilbake med et mer konkret opplegg vedrørende indikatorer for livskvalitet.