Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1337 (2011-2012)
Innlevert: 04.05.2012
Sendt: 08.05.2012
Besvart: 15.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Trønder-Avisa har skrevet flere artikler om en person som fikk skiltene på firmabilen klippet av Vegvesenet, fordi han selv stod som eier av bilen, mens forsikringen sto på firmaet hans. I en nettsak på t-a.no 3. mai 2012 påpeker advokat Anders Kjøren at bileier kun er forpliktet til å sørge for at bilen er forsikret, uavhengig av hvem som betaler forsikringen.
Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i saken?

Begrunnelse

I sin prinsipputtalelse om lovtolkningen i februar 2007, skriver Justisdepartementet ifølge Trønder-Avisa blant annet:

«Eieren skal i henhold til første punktum tegne trafikkforsikring før eller i samband med registreringen eller i tilfelle utlevering av prøvenummer eller grensepassering fra utlandet. At vogneieren pålegges denne plikt, er selvsagt ikke til hinder for at forsikringen i stedet tegnes av andre, men vogneieren blir ansvarlig for at forsikringen til enhver tid er i kraft.»

Og:

«Etter vårt syn ville det gi dårlig sammenheng i lovens system dersom det skulle være adgang til å inndra kjennemerke og vognkort i alle tilfelle der andre enn eieren har tegnet forsikringen. (...) Det sentrale ved regelverket er at det av hensyn til potensielle skadelidte skal være tegnet en forsikring. Lovavdelingen antar etter dette at kjøretøyets kjennemerker og vognkort ikke kan inndras, selv om det er en annen enn den registrerte eieren som har tegnet forsikringen.»

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Justisdepartementets lovavdeling har i brev av 14. februar 2007 til Samferdselsdepartement tolket bilansvarslova slik at også andre enn eieren av kjøretøyet kan tegne og opprettholde den lovpliktige bilforsikringen. Derfor er det slik at hvem som helst kan tegne og opprettholde forsikringen uten at kjennemerker og vognkort blir inndratt. Det er ikke noe krav om at forsikringen må tegnes eller betales av eier.

Selv om kjøretøyet er forsikret av annen enn kjøretøyeieren, må den elektroniske forsikringserklæringen som sendes fra forsikringsselskapene til motorvognregisteret inneholde kjøretøyeierens navn og person-/ org. nr. Det er, i tillegg til kjøretøyets kjennemerke, disse opplysningene som brukes som nøkkel for å knytte riktig forsikringserklæring til riktig kjøretøy. Dersom forsikringserklæringen har et annet fødsels nr. eller org. nr. enn den som er registrert som eier av kjøretøyet, vil forsikringen ikke bli automatisk tilknyttet kjøretøyet. I slike tilfeller vil eier av kjøretøyet få et varselbrev fra Statens vegvesen om at vedkommende må kontakte forsikringsselskapet slik at de kan sende korrekt forsikringserklæring.

I noen få tilfeller kan det skje en svikt hos forsikringsselskapene ved at de sender forsikringserklæring med feil fødsels-/org.nummer slik at den ikke blir tilknyttet kjøretøyet. Dette til tross for at TFF (Trafikkforsikringsforeningen) har strammet inn rutinene ovenfor forsikringsselskapene. Det er i slike tilfeller et kjøretøy kan bli stoppet og avskiltet i utekontroll siden motorvognregisteret ikke har kunnet knytte forsikringserklæringen til kjøretøyet. TFF opplyser at samtlige forsikringsselskap refunderer gebyret for påskilting dersom et kjøretøy blir avskiltet som følge dette.

Det er til enhver tid mange uforsikrede kjøretøy i bruk, og det er derfor viktig for kontrollmyndighetene at det ikke brukes ressurser på saker hvor svikt i rutinene er årsak til at forsikringsforholdene ikke fremstår å være i orden.