Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1338 (2011-2012)
Innlevert: 04.05.2012
Sendt: 08.05.2012
Besvart: 22.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stortinget må inn med mer penger til det digitale nødnettet, men ifølge nrk.no 28. februar 2012 avventet justisministeren den gang en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skulle komme i mars, før regjeringen ville diskutere konkrete investeringsbeløp knyttet til nødnettet.
Når kommer denne rapporten, og når vil stortinget eventuelt få en egen proposisjon om saken til behandling?

Begrunnelse

Nødnett har tidligere vært gjenstand for uforsvarlig behandling i Stortinget, og jeg vil i den forbindelse vise til protokolltilførsel fra medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre i transport- og kommunikasjonskomiteens møte 8. juni 2009 etter å ha tapt voteringen om ikke å behandle St.prp. nr. 83 (2008–2009) om økt kostnadsramme for første byggetrinn i vårsesjonen:

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre avviser behandling av ytterligere nye saker før Stortinget 19. juni 2009 avslutter før sommeren. Med to uker igjen til avslutningen av flere saker og debatt om disse sakene i Stortinget, vil behandling av ytterligere saker etter disse medlemmers oppfatning ikke kunne gjennomføres på en forsvarlig måte.»

Da Stortinget behandlet nødnettet i Budsjett-innst. S. nr. 4 (2004–2005) til statsbudsjettet for 2005 ble det i Stortingsbehandlingen understreket som en forutsetning at nødnettet ikke skulle være et utviklingsprosjekt. Fremskrittspartiet hadde den gang følgende kritiske merknader til prosjektet:

”Disse medlemmer mener det er viktig å balansere dagens behov for å få på plass et tidsriktig nødnett, med de muligheter som finnes ved å velge et nett som er "fremtidssikkert". Disse medlemmer mener at fokus må være på både de behov etatene har i dag og de behov som kan dekkes ved en videreutvikling av det system man velger. Det har tidligere vært for mye fokus på en teknologi (TETRA) til fortrengsel for de behov etatene har, og muligheter som ligger i stadig nye teknologiske vinninger. Man kan bare forestille seg verdien av for eksempel direktesendte bilder, medisinsk data og posisjoneringsinformasjon for alle enheter på et ulykkessted, eller i andre sammenhenger som identifikasjon med mer. Det bør etterspørres et digitalt nett som har en dataoverføringskapasitet som mestrer de systemer nødetatene har, eller i nær fremtid vil kunne ha nytte av å ha i de operative enheter. Fremskrittspartiet ønsker en åpen anbudsrunde som er teknologinøytral. Slik vil det være nødetatenes behov og muligheter som kommer i fokus, i stedet for å begrense nødetatenes utviklingspotensial til de muligheter som ligger i én teknologi. Ved et totalt teknologinøytralt anbud vil man kunne få flere tilbydere og det vil påhvile tilbydere å vise at deres system og teknologi tilfredsstiller krav og behov, samt hvilke muligheter som videre ligger i å benytte deres tilbud.”

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser for til Prop. 100 S (2010–2011)hvor kostnadsrammene for landsdekkende utbygging av Nødnett er omtalt:

"I tråd med ekstern kvalitetssikrers anbefaling, foreslår Regjeringen at kostnadsrammen for utbyggingen av trinn 2 fastsettes til 4 700 mill. kroner. Styringsrammen settes til 3 950 mill. kroner, også dette i samsvar med kvalitetssikrers anbefaling. Det tilrås således en usikkerhetsavsetning på 750 mill. kroner. Rammene består av investeringselementer i form av utstyr som radionettverk, kjernenett, kommunikasjonssentraler, radioterminaler og aktiviteter som knyttes til montering, installasjon og planlegging av disse elementene. Rammene består videre av følgende driftselementer: Direktoratet, prosjektorganisasjon, støtte til innføringsprosjektene i etatene og driftsutgifter i utbyggingsperioden som inngår som del av prosjektet."

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sluttet seg til regjeringens forslag og vedtok følgende i Innst. 371 S (2010-2011):

"Stortinget samtykker i at:

1. Utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge, i samsvar med de vilkår og betingelser som følger av inngått kontrakt mellom Justis- og politidepartementet og Nokia Siemens Networks Norge AS av 22. desember 2006 med nå inngåtte endringer og tillegg, igangsettes.

2. Nødnett bygges ut for hele Fastlands-Norge innenfor en samlet kostnadsramme for trinn 2 på 4 700 mill. kroner."

Denne kostnadsrammen ligger fast.

1. mars 2012 mottok jeg rapport om samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i samarbeid med Post og Teletilsynet. Rapporten «Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon» gir viktige innspill og vurderinger som Justis- og beredskapsdepartementet tar med seg i det videre arbeidet med robusthet i kritisk infrastruktur.

Som et ledd i dette arbeidet inngår også utredninger knyttet til økt robusthet i Nødnett. Det er en forutsetning fra Stortingets side at Nødnett skal bygges på eksisterende infrastruktur. Bakgrunnen for dette er behovet for å holde kostnadene innen håndterbare grenser, samt å tilrettelegge for så rask og miljøvennlig utbygging som mulig. Som det går frem av min kommentar til NRK 28. februar i år, er det for tidlig å diskutere når eventuelle investeringsbeløp, ytterligere utredninger og avklaringer må foreligge. Det er derfor ikke truffet noen beslutning for hvordan problemer med mulig sårbarhet knyttet til strømtilførsel til elektroniske kommunikasjonsmidler skal adresseres. Dette er en problemstilling som det arbeides med i departementet og underliggende etater.

Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen planer som vil rokke ved vedtatte kostnadsramme for utbygging av Nødnett. Eventuelle investeringer som må foretas for å øke robustheten i Nødnett, vil bli håndtert i de ordinære budsjettprosessene.