Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1341 (2011-2012)
Innlevert: 07.05.2012
Sendt: 08.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Kan statsråden garantere at barna ikke vil få et dårligere tilbud som følge av oppslittingen av Barnesenteret?

Begrunnelse

I det siste har det vært flere oppslag i media om vanskeligheter i forbindelse med oppsplittingen av Barnesenteret ved Ullevål. Flere funksjoner har blitt flyttet over til Rikshospitalet, AHUS og sykehusene i Vestre Viken.
Mange foreldre og pårørende til pasientene har i lengre tid ønsket å stå frem, men ikke turt dette av frykt for at barna skal få et dårligere behandlingsmessig tilbud. Pårørendeorganisasjonene Ja til lindrende enhet og omsorg for barn og stiftelsen Sykehusbarn har fått en rekke bekymringsmeldinger fra foreldre. Flere fagfolk har i den senere tid også stått frem og understøttet påstandene fra de pårørende. Det vurderes som problematisk at Barnesenteret ved Ullevål har blitt flyttet til Rikshospitalet uten at den nødvendige bygningsmassen er klar. En rekke ansatte har sluttet i protest mot prosessen.
Blant ankepunktene fra pårørendeorganisasjonene rapporteres det om dårlig kontinuitet og at det føles utrygt for barnet og deres pårørende når viktig fagkompetanse forsvinner som følge av at sykepleiere og leger slutter. Mange føler seg overlatt til seg selv, preget av sjokk og kaos uten riktig oppfølging. Plassmangel er et gjennomgående problem. Noen opplever at tilbudet blir betraktelig redusert da de flyttet fra Ullevål til Rikshospitalet og at behandlingen er svært personavhengig. Det rapporteres også om sviktende rutiner, dårlig og manglende kommunikasjon og få ressurser på andre større barneavdelinger rundt om i landet. Det rapporteres om kritikkverdige, unødvendige og vonde opplevelser i en allerede hektisk sykehushverdag og som kjennes ekstra belastende for barn og deres pårørende, som har allerede lange og gjentagende opphold på sykehus på grunn av barn med alvorlig livstruende sykdom og tilstander. Fra faglig hold har det blitt ytret frykt for at barn kan i verste fall dø om de ikke får rask nok hjelp.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg jobber for at barn i Norge skal få et bedre helsetilbud.

Helse Sør-Øst RHF viser til at det arbeides systematisk for å videreutvikle et samlet godt tilbud til syke barn i regionen og i Norge som helhet ved Oslo universitetssykehus.

Som følge av overføring av mellom 35 og 40 pst. av pasientgrunnlaget fra Oslo universitetssykehus ble betydelige oppgaver overført fra barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF

1. januar 2011. Samtidig ble barneavdelingene ved Akershus universitetssykehus og Vestre Viken betydelig styrket.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at det er bred enighet i det barnemedisinske fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus HF om størst mulig grad av samling av tilbudet til syke barn. En samling av fagmiljøet vil bidra til en styrket kvalitet på både pasientbehandling og forskning, og vil også gi mer effektiv drift.

Medisinske vurderinger av forsvarlighet og målet om omsorgsfull behandling av syke barn og deres pårørende har vært viktige forutsetninger i endringene. Det regionale helseforetaket opplyser at så langt er høyspesialisert behandling av barn med sjeldne og alvorlige sykdommer, tilbudet til barn med kreft, medfødte hjertefeil og nyfødte som trenger avansert nyfødtkirurgi samlet på Rikshospitalet. Dette er i stor grad regionsfunksjoner som til nå har vært dublerte på Rikshospitalet og Ullevål. Den nære koblingen til kirurgiske spesialiteter som er lokalisert på Rikshospitalet som barnehjertekirurgi, barnenevrokirurgi og transplantasjoner hos barn, samt behovet for nærhet til spesialisert intensivmedisin og annen spesialisert pasientbehandling, tilsier en samling av disse pasientgruppene. Samling av funksjoner gir bedre kontinuitet til barn med kreft og barn med medfødt hjertefeil når de slipper å flytte mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at det er barnehjertelege og barnekirurg til stede på Ullevål sykehus hver dag slik at forsvarlig virksomhet ivaretas.

Jeg har forståelse for at endringsprosessen er krevende og at det skaper uro blant de ansatte i en allerede travel hverdag. Dessverre opplever også noen barn og foreldre endringene som vanskelige. Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at innspill og konstruktiv kritikk fra ansatte, foreldre og omverden tas hensyn til i det videre arbeidet. Det er viktig at foreldre sier fra hvis det er forhold de er usikre på eller misfornøyde med. Samtidig er det viktig å fremheve at de fleste barn og foreldre er svært fornøyde med den medisinske behandlingen de får ved Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at de føler seg trygg på at selv om Oslo universitetssykehus er inne i en stor og krevende omstillingsprosess, arbeides det målrettet for å sikre et best mulig behandlingstilbud til barnebefolkningen.