Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1342 (2011-2012)
Innlevert: 07.05.2012
Sendt: 08.05.2012
Besvart: 18.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Stortinget viet som kjent flyttingen av veterinærhøyskolen fra Oslo til Ås stor oppmerksomhet. Ikke minst var det maktpåliggende, også for representanter for posisjonspartiene, å understreke at så vel det bygningsmessige som det faglige måtte medføre et bedre tilbud enn dagens.
Kan jeg be statsråden redegjøre for status og fremdrift når det gjelder flytteprosessen, og hvorvidt hun mener det fortsatt er grunnlag for å si at Stortingets forutsetninger for flyttingen blir fulgt opp.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Et ferdig skisseprosjekt for nybygg for det nye universitetet på Ås, bygg for Veterinærinstituttet og et nytt Senter for husdyrforsøk, forelå i november 2011. Byggeprosjektet føres nå frem til forprosjekt, som vil foreligge i oktober 2012.

Utviklingen av Campus Ås har hele tiden skjedd i tett samarbeid med brukerne, og jeg er imponert over den innsatsen som fagmiljøene i samarbeid med Statsbygg har bidratt med for å finne gode løsninger for nye bygg.

Foreløpige estimater tyder på høyere kostnadsrammer for prosjektet enn de anslag for investeringskostnader som ble lagt til grunn i St. prp. nr. 30 (2007–2008) Framtidig lokalisering og organisering av Noregs veterinærhøgskole. Det ble der understreket at kostnadsanslagene var usikre. At de nye anslagene er høyere enn tidligere, skyldes blant annet økte krav til smittesikring og strengere miljø- og energikrav. Regjeringen vil fremover være opptatt av å sikre et forsvarlig kostnadsnivå for dette prosjektet som sikrer at ambisjonene om et nytt ”grønt” universitet innfris. Jeg vil komme tilbake til Stortinget allerede i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett med en orientering om foreløpige kostnadsanslag for byggeprosjektet.

Stortingets vedtak knyttet til St. prp. nr. 30 (2007–2008) innebar at samorganiseringen av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) skulle ledes av et interimsstyre med tillit og legitimitet i alle de etablerte fagmiljøer. Interimsstyret leverte sin innstilling 1. mars 2010. På bakgrunn av innstillingen oppnevnte Kunnskapsdepartementet et fellesstyre som skal treffe beslutninger om det nye universitetets samlede mål, strategier og organisering. Fellesstyret, i samarbeid med NVH og UMB, er godt i gang med arbeidet for å utforme en fremtidig faglig organisering av det nye universitetet, som sikrer gode synergier mellom de ulike fagmiljøene.

Til grunn for St.prp. nr. 30 (2007–2008) lå en ambisjon om at det nye universitetet skal være et kunnskapsbasert kraftsentrum innenfor undervisning, forskning og innovasjon, med basis i produksjonsrettede biofag. Dette innebærer mer robuste forskergrupper og forskningsmiljøer, økt kvalitet i høyere utdanning og forskning, samt konsentrasjon og spissing av forskningsinnsatsen.

Disse ambisjonene ligger fast. Dette viser at regjeringen ikke bare er opptatt av å ivareta dagens behov, men også av å møte morgendagens behov for utdanning og forskning innenfor bl.a. veterinærmedisin, bio- og miljøfag.