Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1345 (2011-2012)
Innlevert: 08.05.2012
Sendt: 09.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker innenfor alle 4 transportsektorer luftfart, veitrafikk, jernbane og sjøfart.
På hvilken måte følger SD opp rapporter og sikkerhetsmessige tilrådninger fra SHT, spesielt i forhold til nytt veitilsyn, og på hvilken måte blir Stortinget orientert om dette arbeidet?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Rapporter fra SHT-veg med tilrådninger blir fulgt opp av Samferdselsdepartementet (SD) ved at de sendes til Statens vegvesen Vegdirektoratet. Vegdirektoratet følger opp tilrådningene som retter seg både mot egen virksomhet, eksterne parter og andre offentlige etater ved å be om tilbakemelding på hva de ulike instansene har gjort for å svare ut og lukke den enkelte tilrådning. Det er jevnlige møter mellom Vegdirektoratet og SD der status for arbeidet med de ulike tilrådningene blir gjennomgått og anbefaling om å lukke saker blir vurdert. Det er SD som avgjør om tilrådningen skal lukkes.

Vegtilsynet er et risikobasert systemtilsyn som fra juni i år skal føre tilsyn med at Statens vegvesen har og bruker tilstrekkelige styringssystemer for å ivareta sikkerhet i veginfrastrukturen ved transport på riksveg. Det arbeides for tiden med lovgrunnlaget slik at vegtilsynets virksomhet gjelder for all offentlig veg. Tilsynets arbeid vil komme i tillegg til arbeidet som bla. SHT gjør med sikte på å forbedre trafikksikkerheten ytterligere. Departementet vil ved instruks og retningslinjer ellers samordne arbeidet til Vegtilsynet, SHT m. fl. med sikte på ytterligere forbedring av trafikksikkerheten på offentlig veg.

Stortinget orienteres om SHTs virksomhet i den årlige budsjettproposisjonen.