Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1348 (2011-2012)
Innlevert: 08.05.2012
Sendt: 09.05.2012
Besvart: 15.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til Avisa Sagat av lørdag 5. mai, hvor flertallet i styret for Stabbursdalen nasjonalpark sier nei til kartlegging av mineraler i nasjonalparken. Begrunnelsen som styret bruker er at naturmangfoldsloven § 48 medfører at NGUs overflyvninger ikke kan tillates for kartlegging av malm og mineraler. Dette er lovlig i andre vernede områder.
Er det regjeringens vedtatte politikk at kommuner som Porsanger skal bli fjernstyrt av nabokommuner, Sameting og fylkeskommunen i forvaltningen av sine egne arealer?

Begrunnelse

Det het en gang at Sametinget var et rådgivende organ, uten utøvende eller besluttende makt. Denne sak demonstrerer med tydelighet en helt annen praksis, hvor styreleder som representerer sametinget går i mot ønsket fra et nær sagt enstemmig politisk miljø i Porsanger kommune. Gruppeleder for AP Mona Skanke hevder at en kartlegging er svært viktig for Porsanger, ikke minst med bakgrunn for å kunne fastsette kompensasjon for båndlagte områder. Porsanger kommunes representant i styret Tor Reidar Boland Frp ønsker en kartlegging velkommen med tanke på eventuelle fremtidige arbeidsplasser. 99,2 % av Stabbursdalen nasjonalpark ligger i Porsanger og utgjør ca. 20 % av kommunens areal. 0,8 % ligger i Kvalsund. Til tross for dette har de en representant hver i styret, i tillegg kommer en representant fra Sametinget (innvalgt i kraft av sin etnisitet) og en fra Fylkestinget. Sett ut i fra alle objektive kriterier så gir en slik fordeling og sammensetning svært dårlige muligheter for lokaldemokratiet og Porsanger kommune, som med stor sannsynlighet vil bli fullstendig overkjørt i sak på sak.
Avslaget blir gjort i et forsøk på å ivareta reindriftens interesser, og at overflyvninger i lav høyde kan forstyrre dyrene. Men da er det forunderlig at det samme styret i to andre saker ga tillatelse til fugleforskere for landing av helikoptre i området. Ivaretagelse av reindriftas interesser kan være prisverdig, men den store haken med det er jo at reindriftsnæringen går med store statlige subsidier. For hver krone staten subsidierer kommer 50 øre tilbake. Det er derfor betenkelig at slike begrunnelser blir brukt for at NGU ikke skal kunne kartlegge malm og mineralressurser, og det er kartlegging det snakkes om og ikke drift.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Stabbursdalen nasjonalpark vart oppretta i 1970 og nasjonalparken blei utvida i 2002. I samsvar med den forvaltningsmodellen som no er etablert for nasjonalparkane og andre større verneområde, jf Prop.1 S (2009-2010), vart Porsanger og Kvalsund kommunar i desember 2009 inviterte til å delta i forvaltninga av Stabbursdalen nasjonalpark. Begge kommunane stilte seg positive til å vere med på å ta ansvar for forvaltninga av nasjonalparken saman med fylkeskommunen og representant oppnemnd av Sametinget, gjennom deltaking i nasjonalparkstyret. Som det framkjem av brevet av 22. oktober 2010 frå tidlegare miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, har nasjonalparkstyret ansvaret for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdiar. Styret må difor i sine vedtak leggje til grunn at dei forvaltar området på vegne av heile nasjonen.

Miljøverndepartementet oppnemnde nasjonalparkstyret for Stabbursdalen nasjonalpark den 4.januar 2011. Forvaltningsmynde vart delegert 4. april 2011. Frå og med den dagen var det nasjonalparkstyret som skulle gjere vedtak med heimel i verneforskriftene og naturmangfaldlova. Miljøverndepartementet er klagemynde på deira vedtak.

Vedtak gjort av Stabbursdalen nasjonalpark kan påklagast i samsvar med forvaltningslova og Miljøverndepartementet er klagemynde. Eg kan difor ikkje kommentera den avgjerda som du tek opp i ditt spørsmål noko nærare.