Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1361 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Besvart: 15.05.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan forsøker statsråden å påvirke staten og private til mer bruk av tømmer i forbindelse med restaurering og nyoppførelse av bygninger, herunder også trebruer som et godt eksempel på hva tre kan brukes til?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Tre er et fornybart bygningsmateriale og har potensial til å bidra til å senke klimagassutslippene fra bygningssektoren. Denne regjeringen har derfor ført en aktiv politikk for å styrke bruken av tre som bygnings- og konstruksjonsmateriale.

Foredling og bruk av trevirke bidrar også til bedre utnyttelse av skogressursene, næringsutvikling og verdiskaping i store deler av landet.

Siden 2006 har Trebasert Innovasjonsprogram som forvaltes av Innovasjon Norge, vært vårt virkemiddel i dette arbeidet. Programmets visjon er at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke. Programmet har som et mer kortsiktig mål å øke bruken av tre i samfunnet og øke lønnsomheten i hele verdikjeden.

Målgruppen for programmet omfatter alle som kan bidra til å nå målsettingene, det være seg bedrifter, byggherrer, entreprenører, arkitekter, rådgivere, FoU- og kompetansemiljøer. Virkemidlene i programmet omfatter realisering av

forbildeprosjekter, såkalt leverandørutvikling (dyktiggjøring og kunnskapstilførsel til bedriftene), industrialisering, bedriftsrettede utviklingsprosjekter, nettverksprosjekter, informasjon og synliggjøring av resultater. En viktig årsak til de gode resultatene i programmet har vært etablering av 8 – 10 regionale ”tredrivere” som er pådrivere og koordinatorer i prosjekter i sine regioner. Programmet ble evaluert i 2011. Evalueringsrapporten viser at programmet har vært utløsende for innovasjoner i trenæringen.

Fortsatt står trebruken sterkt i norsk småhusbebyggelse. Over 90 % av våre småhus blir i dag bygd i tre. Mye av byggeriene i årene framover vil imidlertid skje i byer og tettbygde strøk. Her bruker vi trematerialet for lite. Hvis ikke treet som materiale har løsningene og er konkurransedyktig i dette markedet, vil etterspørsel etter tre til konstruksjonsformål synke. Det vil etter mitt syn være uheldig og ikke bruke et materiale med så åpenbare miljømessige, praktiske og estetiske fortrinn. Urbant byggeri vil derfor være et viktig område for Trebasert Innovasjonsprogram og dette programmets virkemidler i årene fremover.

Jeg anser satsingen på økt bruk av tre for å være meget vellykket. Det er et langsiktig arbeid, men vi er etter mitt syn på god vei. Det er de siste årene bygd fleretasjes hus, skolebygg, kulturhus og ulike typer næringsbygg i tre. Tre er også benyttet i samferdselsprosjekter. Den positive utviklingen for trebruer skyldes et vellykket samarbeid mellom vegmyndighetene og produsentene av slike bruer.

I Meld. St. 9 (2011-2012) om Landbruks- og matpolitikken, som nylig er behandlet i Stortinget, lanseres en pris for "fremragende og nyskapende bruk av tre". Prisen skal deles ut årlig og er ment å honorere prosjekter og miljøer som bidrar til å øke oppmerksomheten om bruk av tre som et moderne, miljøvennlig byggemateriale. I den samme meldingen varsles det også at regjeringen vil be Statsbygg utrede hvordan vi kan øke bruken av tre i offentlige bygg.