Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1363 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Er statsråden tilfreds med dagens tilstand på det medisinsk tekniske utstyret i helseforetakene, eller ser statsråden behov for å øke investeringene i dette, videre ber jeg om en avklaring på om statsråden mener problemstillingen som er beskrevet under er av en karakter som gjør at statsråden vil ta dette opp med helseforetakene for å sikre at tilbudet til pasientene om nødvendig blir utført av private dersom det er driftstans ved de offentlige sykehusene?

Begrunnelse

Jeg har fått en bekymringsmelding fra en pårørende til en pasient med hjernesvulst som får sin behandling ved Radiumhospitalet. Den pårørende viser til at leger, sykepleiere og annet helsepersonell har gitt et eksemplarisk tilbud til pasienten og at de føler at de får god hjelp av det medisinske personale. Likevel har planlagt behandling vært utsatt flere ganger som følge av driftstans på det medisinsk tekniske utstyret. CT-undersøkelse har eksempelvis vært utsatt 2 ganger og pasienten har i skrivende stund ventet nesten 1 måned på å få gjennomført denne undersøkelsen. Det er lett å tenke seg at denne problemstillingen gjelder langt flere pasienter ettersom driftstansen skal ha oppstått 10 dager de siste 5 ukene. Dersom meldingen til oss medfører riktighet er det åpenbart at dagens utstyr medfører økt risiko for pasientene og at dette ikke medfører god pasientsikkerhet. Jeg har lenge hevdet at det er behov for omfattende investeringer i medisinsk teknisk utstyr. Denne beskrivelsen mer enn indikerer at det trolig er en korrekt vurdering.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som statsråd er jeg opptatt av å gi sykehusene best mulig rammevilkår. Siden 2005 har budsjettene til spesialisthelsetjenesten økt med reelt ca 9,2 mrd. kroner. I tillegg kommer ekstrabevilgninger til pensjoner. Det er gjennomført omfattende investeringer knyttet til bygg og utstyr i denne perioden – og samlet sett har verdien av bygg og utstyr ved norske sykehus økt. Samtidig er jeg kjent med at tilstanden på det medisinsk-tekniske utstyret er varierende.

De regionale helseforetakene har ansvar for å gi nødvendige og forsvarlige spesialist-helsetjenester innenfor de økonomiske rammer som gis. I dette ligger et ansvar for å utvikle tjenestetilbudet. Om midlene skal benyttes til medisinsk-teknisk utstyr, investeringer i bygg, eller lønn til flere ansatte, er en prioritering som må skje av de som har kjennskap til virksomheten.

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven kan pasienter som opplever svikt i behandlingen klage til fylkesmannen. Pasient- og brukerombudet kan bistå ved en slik klage.