Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1371 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 11.05.2012
Besvart: 22.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Kan statsråden forsikre om at Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) mottar de midlene de er lovet av departementet, slik at senteret unngår å måtte stenge dørene?

Begrunnelse

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) fikk i januar 2012 et tildelingsbrev fra departementet hvor det ble angitt når årets midler skulle utbetales. Etter det undertegnede får opplyst står senteret nå i fare for å måtte legge ned driften fordi departementet holder deler av de tildelte midlene tilbake.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) mottok i første kvartal i år brev fra Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet med informasjon om tilskuddets størrelse og utbetalingsplan for 2012.

Ved en inkurie ble HBRS ikke eksplisitt omtalt i Prop. I S 2017/2012, men er nå omtalt i Revidert nasjonal budsjett for 2012. På bakgrunn av dette ble dessverre utbetaling av andre termin forsinket. Utbetalingen skulle skjedd 1. april, men fant sted primo mai. Midlene er bekreftet mottatt fra HBRS.

Tilleggssvar 31. mai 2012:

Korrigering av svar på spørsmål nr 1371 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland • Utbetaling av tilskudd til Harry Benjamin ressurssenter.

Jeg viser til mitt svar på ovennevnte spørsmål datert 22.05.2012.

I svaret opplyses det om at Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) omtales i Revidert nasjonalbudsjett for 2012. Dette er ikke riktig. Barne-. likestillings- og inkluderingsdepartementet har i Prop. 111 S (2011-2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2012, informert om tilskuddsmottakere hvor navnet på mottakeren ikke kommer klart frem av budsjetteproposisjonen for 2012.

Når det gjelder HRBS kommer det tydelig fram av Innst. 14 S (2011-2012) fra Familie- og kulturkomiteen at komiteens flertall støtter tildelingen av driftstilskudd til senteret, jf. omtalen under kap. 846 post 70. Departementet har derfor ikke sett det som nødvendig å informere om dette tilskuddet i Prop, 111 S (2011-2012).