Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 11.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): I VG den 10.05 sto det en artikkel om et studieforbund med adresse Tysfjord. I 2007 oppdaget Vox at forbundet ikke oppfylte kravene for å få tilskudd. I tillegg er det avdekket andre grove feil i forbindelse med kurs. Riksrevisjonen reiste spørsmål om hvorfor støtten ikke var stanset etter deres granskning av forbundet. Departementet mener at ny lov er tydeligere på å straffe lovbrudd.
Kan statsråden forsikre at dette stemmer og hvilke andre kontrolltiltak er eller blir innført for å hindre misbruk av statlig støtte?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten viser til oppslag i VG 10. mai 2012 om et studieforbund med adresse Tysfjord. Videre vises det til departementets uttalelse i artikkelen. I denne skal departementet ha opplyst at ”… en ny lov nå gir større muligheter til å straffe studieforbund som ikke bruker pengene som de skal.” Det kan for ordens skyld opplyses at departementets svar til VGs journalist ble gitt skriftlig. Avisen har forkortet svaret, og i den forbindelse har ordet ”straff” kommet inn, uten at dette ordet ble brukt av departementet.

Reportasjen gjaldt forhold som kom fram under den tidligere loven om voksenopplæring. I den gamle loven hadde ikke Vox, som tilskuddsforvalter, en like klar hjemmel som i dag til å trekke tilbake godkjenningen som studieforbund. Jeg vil bemerke at Vox allikevel hadde en klar hjemmel i forskrift til å kreve tilbakebetaling, noe de også gjorde i 2008. Det omtalte studieforbundet har ikke mottatt tilskudd fra Vox over bevilgningen til studieforbund etter 2008.

I dag gjelder en ny lov for studieforbund, lov av 19. juni 2009 om voksenopplæring. Loven trådte i kraft 1. januar 2010. I henhold til ny lov kan departementet holde tilbake tilskuddet eller trekke tilbake godkjenningen samt kreve for mye utbetalt tilskudd tilbake. Vox har fått delegert departementets myndighet på dette feltet. For å sikre etterlevelse av regelverket gjennomfører Vox tilsyn med studieforbund. Det var et slikt tilsyn som avdekket den aktuelle saken i Tysfjord.