Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1381 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 11.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er ordningen for pasientreiser endret slik at pasienter nå må få legekontoret til å bestille transport dersom pasienter skal få refusjon for sin reise?

Begrunnelse

Det har blitt hevdet at ordningen for refusjon av reiseutlegg ved legebesøk er endret slik at dette nå må bestilles av et legekontor fremfor at pasientene organiserer dette selv. Det har etter det jeg får opplyst bidratt til at legekontor nå legger inn en avgift for å organisere dette. Det kan synes urimelig for mange, men det kan også være gode grunner for at det er slik. Det viktige for meg er likevel at endringer som foretas ikke er fordyrende verken for pasienter eller det offentlige, og at dette ikke beslaglegger kapasitet på legekontorene som bør brukes til andre og viktigere oppgaver enn å organisere skyss.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det har ikke skjedd endring i refusjon og dekning av utgifter ved pasienttransport siden syketransportforskriften trådte i kraft 1. september 2008. Pasientene organiserer reisen selv når de reiser med rutegående transportmiddel. Når pasienten har rett til å få dekket annen transport (drosje) ved behov for øyeblikkelig hjelp, eller når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig, må dette behovet attesteres av behandler (lege eller annet helsepersonell). Det er behandler som sørger for dette gjennom å utstede en rekvisisjon. Det følger av den nasjonale rekvisisjonspraksisen, som ble etablert av Pasientreiser ANS i desember 2010, at rekvisisjonen kan utstedes av behandler ved å ringe Pasientreiser ANS på nummer 05515, sende en faks eller ved å rekvirere elektronisk for de som er koblet til Norsk Helsenett. Denne praksisen ble fastsatt med bakgrunn i forslag fra en arbeidsgruppe hvor Legeforeningen og Fysioterapiforbundet deltok. Den nasjonale rekvisisjonspraksisen regulerer arbeidsdelingen, roller og ansvar i gjennomføringen av pasientreiser med rekvisisjon.

Noen pasientreisekontorer har i en overgang siden denne praksisen ble vedtatt, tillatt at behandlere utsteder papirrekvisisjon som leveres til pasienten slik at pasienten kan ringe Pasientreiser ANS selv. Denne ordningen utfases gradvis, og noen steder er papirrekvisisjon ikke lenger i bruk.

Ved at alle reiser bestilles av behandler, sikrer Pasientreiser ANS en effektiv innrapportering av egenandeler til HELFO. For pasientene innebærer dette at grunnlaget for frikort oppdateres raskt, og de får utstedt frikort automatisk når beløpsgrensen er nådd. Denne praksisen skal videre bidra til at pasienter med behov for tilrettelagt transport får gjennomført reisen på en god måte. Behandler må bestille transporten fra det transportselskapet helseforetaket har avtale med. Helseforetakene må følge regelverket for offentlige anskaffelser, og foretar med jevne mellomrom anbudsutlysninger for å kjøpe pasientreisetjenester.

Det er ikke anledning for behandlere til å kreve betaling fra pasienten i forbindelse med rekvirering av transport. Vi er kjent med at det var litt ulik praksis vedrørende dette i oppstarten. Årsaken var at enkelte leger anså dette som utstedelse av en erklæring, som det er en takst for. Så vidt jeg er kjent med, skal det være ryddet opp i disse forholdene.