Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1398 (2011-2012)
Innlevert: 15.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Besvart: 25.05.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med at Stortinget nå har til behandling regjeringens forslag til ny eksportfinansieringsordning gjennom Prop. 102 L (2011-2012) Eksportkredittloven.
I den forbindelse kan jeg be om at statsråden redegjør for hva som er situasjonen i dialogen med EFTAs overvåkingsorgan, ESA, om en prisingsstrategi for de CIRR-kvalifiserte lånene, og eventuelt når det vil komme en endelig avklaring på dette feltet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Eksportkreditt Norge AS skal forvalte ordningen med offentlig støttede eksportkreditter på en måte som sikrer at det ikke utdeles statlig støtte i strid med EØS-avtalen. For å etablere rettslig sikkerhet for dette vil selskapets tilbud om CIRR-kvalifiserte markedslån bli notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Nærings- og handelsdepartementet er i dialog med ESA om notifiseringen. En pre-notifikasjon ble sendt ESA 6. mars 2012, og departementet mottok et skriftlig svar på denne 9. mai 2012. Basert på tilbakemeldingen fra ESA er departementet i ferd med å utarbeide en prisingsstrategi, som vil være grunnlag for videre dialog og en endelig notifikasjon som vil oversendes ESA.

Det er vanskelig å gi et presist svar på når en avklaring vil foreligge, da dette avhenger av hvor mye tid ESA trenger for å vurdere den justerte prisingsstrategien og notifikasjonen, men jeg håper å ha mottatt et svar innen Eksportkreditt Norge AS er operativt fra 1. juli 2012.