Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1402 (2011-2012)
Innlevert: 15.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Besvart: 24.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Rusavhengighet har vist seg vanskelig å behandle, og det er derfor viktig å ha et variert tilbud som kan imøtekomme den enkeltes behov. Det bør være mulig å forhandle frem avtaler som opprettholder behandlingstilbud med høy kvalitet for å imøtekomme det reelle behandlingsbehovet til rusavhengige.
Hvor mange venter nå på et rusbehandlingstilbud, og mener statsråden det er god samfunnsøkonomi å legge ned Phønix Haga og Nybøle som kan hjelpe rusavhengige til et rusfritt og bedre liv som samfunnsnyttige borgere?

Begrunnelse

I Helse Sør-Øst sitt nyhetsskriv står det at Nybøle i Spydeberg og Phønix Haga i Eidsberg ikke lenger skal være en del av det offentlige behandlingstilbudet, på tross av at de har et spesialisert tilbud. Jeg er sterkt kritisk til at "Helseforetakets behov" legges mer vekt på enn pasientenes behov. Phønix Haga har gjennom 25 år opparbeidet spesialkompetanse, og selv om Nybøle er av nyere dato kan begge disse institusjonene vise til gode resultater. Det er også viktig at det finnes medikamentfrie behandlingstilbud, og at behandlings- og rehabiliteringstiden ikke styres av helseforetakenes økonomi, men av den enkeltes pasientens behov.
Rusavhengighet er et stort problem for den det gjelder og deres familie, men det er også et stort samfunnsproblem. I revidert budsjett er det forslag om å bevilge midler til 20 nye behandlingsplasser, men dette er ikke nok! Det kan umulig være god samfunnsøkonomi å stenge to gode behandlingsinstitusjoner når det er mangel på behandlingstilbud.
Jeg håper derfor det blir tatt en grundig og helhetlig vurdering av konsekvensene ved å nedlegge to institusjonene som kan tilby kvalitetsmessig god behandling så lenge det er et tydelig behov for å øke kapasiteten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er som representanten Giltun opptatt av at rusmiddelavhengige skal få et så godt behandlingstilbud som mulig med tett oppfølgingen i kommunen, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten etter avsluttet behandling dersom det er behov for dette.

De regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen i regionen får de behandlingstjenestene de har behov for innen forsvarlig tid. De regionale helseforetakene skal vurdere kapasiteten på tjenestene for å dekke befolkningens behov. De regionale helseforetakene er i sin virksomhet underlagt regelverket for offentlig anskaffelser. Som helse- og omsorgsminister har jeg ikke anledning til å gå inn i slike anskaffelsesprosesser.

Om lag 60 pst. av de døgnbaserte tilbudene innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling) ytes i dag av private tilbydere med avtale med de regionale helseforetakene. Samlet sett kjøper de regionale helseforetakene tjenester fra private for mer enn 1 mrd. kroner årlig. Dette viser den store betydningen private aktører har på rusfeltet.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at de gjennom vinteren og våren 2012 har gjennomført en prosess for å få på plass nye avtaler med private ideelle institusjoner. Dagens avtaler går ut 30. juni. Gjennom denne omfattende anskaffelsen på rusfeltet vil Helse Sør-Øst inngå avtaler med private for om lag 720 mill. kroner - en økning på

16 pst. eller 100 mill. kroner. Disse avtalene vil medføre en økning i døgnkapasiteten på 20 plasser sammenliknet med dagens avtaler.

Helse Sør-Øst RHF har videre orientert meg om at inngåelsen av disse avtalene er et resultat av en omfattende og grundig prosess for å inngå løpende avtaler med private ideelle institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere. Avtalene vil medføre en kvalitetsheving i alle institusjonene og vil samtidig danne et godt grunnlag for den videre utviklingen av behandlingstilbudene i helseregionen. Helse Sør-Øst viser til at de nye avtalene omfatter flere ulike typer behandlinger og behandlingsopplegg. Helse Sør-Øst vil samtidig øke antallet korttidsplasser og sikrer god kapasitet på langtidsplasser innen all avhengighetsproblematikk.

Samlet sett har Helse Sør-Øst lagt vekt på en styrking av tilbudet til unge rusmiddelavhengige med omfattende tilleggsproblematikk. Den geografiske spredningen av behandlingstilbudene gir et godt tilbud til befolkningen i hele helseregionen. Det er Helse Sør-Øst sin vurdering at denne tildelingen vil gi befolkningen i regionen et godt sammensatt tilbud, slik at pasientgruppen vil ha reelle valgmuligheter i forhold til behandlingsinnholdet. Heving av kvaliteten har stått sentralt i anskaffelsesprosessen. Det er blant annet er lagt inn kompetansefaglig krav og krav om at bemanningen ved virksomhetene er tverrfaglig sammensatt og faglig forsvarlig.

Ved enhver anskaffelsesprosess vil det være fare for at enkeltinstitusjoner ikke når opp i konkurranse med andre tilbydere. Samlet sett vil anskaffelsesprosessen ifølge Helse Sør-Øst medføre at i alt 19 privat tilbyder vil få avtale – en ny institusjon vil få tilbud og 2 med tidligere avtale vil falle fra.

Ifølge regelverket for offentlig anskaffelse har institusjoner som ikke får forlenget sine avtaler mulighet til å gå gjennom tildelingen, og eventuelt fremme en klage innen en fastsatt frist.

Avtalene som skal inngås skal gjelde fra 1. juli 2012. Jeg har fått forsikringer fra Helse Sør-Øst om at pasientene ved institusjonene som ikke lenger vil ha en avtale med det regionale helseforetaket, vil bli ivaretatt etter en individuell vurdering fram til behandlingen er avsluttet.

I sitt spørsmål spør representanten Giltun også om hvor mange som venter på behandling. Tall fra NPR (Norsk Pasientregister) for 2011 viser at det ved årsskiftet var 2730 som ventet på behandling. Dette var en nedgang fra 2010 på 862 personer eller 24 %. Videre viser tall fra NPR for april 2012 at gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert behandling var 60 dager - en nedgang på om lag 74 dager sammenliknet med samme periode 2011. NPR registrerer også median ventetid, og den var 42 dager for april 2012 – en nedgang på 7 dager sammenliknet med samme periode 2011. Disse tallene viser en tydelig positiv utvikling. Målsettingen er at ventetidene skal ytterligere ned, slik det er bedt om i årets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene.