Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1408 (2011-2012)
Innlevert: 16.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva vil statsråden gjøre for å bidra til en varig løsning for ivaretakelsen av Gjøa?

Begrunnelse

Polarskipet Gjøa er sammen med Fram norsk polarhistories mest kjente skip. Etter Amundsens berømte passering av Nordvestpassasjen ble skipet liggende i San Fransisco, og har etter det i svært vekslende grad vært ivaretatt. Etter en lang og omskiftelig historie ble Gjøa plassert utendørs som en del av Fram-museet i 1974. Utendørsplasseringen er imidlertid ikke en tilfredsstillende ordning for å ivareta skipet over tid. Fram museet har derfor igangsatt bygging av et vernebygg i tilknytning til Fram-huset. I denne anledning er det så vidt vites sendt søknad om økonomisk bistand til statsministerens kontor i februar d.å. Søknadsbeløpet er på kr 20 millioner av et budsjett for bygningen på i alt kr 92 millioner.
Jeg antar at det er bred politisk enighet om viktigheten av å ivareta de fysiske minnene etter vår stolte polarhistorie, og at ryggraden i den museale formidlingen av denne epoken er nettopp knyttet til Fram og Gjøa. Det har gått 106 år siden Roald Amundsen med Gjøa krysset Nordvestpassasjen, og det sier seg selv at det nå er på høy tid å sikre en varig løsning.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Frammuseet er i ferd med å oppføre et vernebygg over polarskuta Gjøa på Bygdøynes. Nybygget er beregnet å koste 62 mill. kroner. I tillegg er bygningsmessig oppgradering og nye utstillinger i den eksisterende Fram-bygningen beregnet å koste 30 mill. kroner. Av det samlede finansieringsbehovet skal 56 mill. kroner allerede være sikret; dette ifølge museets egne opplysninger i brev av 28. februar 2012, der staten anmodes om å bidra med 25 mill. kroner.

Selv om det utvilsomt er gode grunner for å sikre den historisk viktige skuta i et vernebygg, kan jeg på dette tidspunkt ikke gi signaler om hvilke muligheter Kulturdepartementet kan ha til å prioritere tilskudd verken til dette eller til andre nye investeringsprosjekter i kommende års budsjettproposisjon.

Kulturdepartementet har om lag 30 søknader til behandling om tilskudd fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale kulturbygg med et samlet søknadsbeløp på ca. 800 mill. kroner. Blant disse finnes det også en rekke godt forberedte søknader fra museer, som har ”stått i kø” i mange år. Prioritering av eventuelle nye prosjekter i budsjettproposisjonen for 2013 må bygge på en samlet vurdering av hele denne søknadsporteføljen.

I inneværende år er det bevilget 168,5 mill. kroner på ovennevnte budsjettpost; av denne summen ble bare 3 mill. kroner allokert til nye prosjekter; resten ble tilført prosjekter som hadde fått tilsagn tidligere. Til allerede igangsatte prosjekter har staten gjenstående tilsagn på 470,3 mill. kroner, som må bevilges de nærmeste årene. Mulighetene for å prioritere nye tiltak, blir i denne situasjonen nokså begrenset.