Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1420 (2011-2012)
Innlevert: 21.05.2012
Sendt: 21.05.2012
Besvart: 29.05.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Regjeringen har varslet at Investinors tilknytning til Innovasjon Norge skal opphøre og ansvaret overføres til NHD. Dette fremkommer blant annet i stortingsmelding Meld. St. 22 (2011-2012) om evalueringen av Innovasjon Norge og SIVA SF. I den forbindelse fremkommer det ikke tydelig om man fortsatt vil ha et eksternt styre for Investinor.
Kan jeg be statsråden på denne bakgrunn klargjøre om en fortsatt vil ha et eksternt styre for Investinor slik det fungerer per i dag, dog med den endring at Innovasjon Norges medlem fratrer?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det følger av aksjeloven at et aksjeselskap skal ha et styre og at forvaltningen av selskapet hører inn under styret. Regjeringen har i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi redegjort for de prinsipper og kriterier vi legger til grunn ved sammensetning av styrer i selskap med statlig eierandel. Dette er vårt utgangspunkt også for styret og styrevalg i Investinor AS når Nærings- og handelsdepartementet overtar eierskapet til selskapet.

Regjeringen mener det er avgjørende og statens viktigste oppgave å sørge for godt sammensatte og kompetente styrer som forvalter ansvaret på vegne av fellesskapet. For selskaper med forretningsmessige mål legger vi vekt på å velge representanter med bred erfaring fra næringsliv og industri samtidig som de har kompetanse eller erfaring innenfor et eller flere av områdene ledelse, bransjeerfaring, finansiell kompetanse, internasjonal erfaring, juridisk kompetanse, revisjonskompetanse, erfaring fra fusjoner og oppkjøp, erfaring fra større omstillingsprosesser, samfunnsansvar, samfunnsforståelse mv.