Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1418 (2011-2012)
Innlevert: 18.05.2012
Sendt: 21.05.2012
Besvart: 05.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Utbyggingen av nødnettet er svært forsinket. Men første fase er bygget ut og det innebærer at man har skiftet ut gammelt analogt radioutstyr med mer moderne teknologi. Jeg er gjort kjent med at mye av utstyret som tas ut av bruk kunne ha vært nyttig i de politidistriktene som ikke får nødnett med det første.
Hva er grunnen til at dette utstyret ikke stilles til disposisjon for andre politidistrikt, og hva vil statsråden gjøre med dette?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Vedrørende analoge radioterminaler

I de politidistriktene som har tatt i bruk nødnett er det fortsatt opprettholdt en begrenset dekning på det analoge sambandet. Dette for at distrikter som ikke har tatt nødnett i bruk skal kunne kommunisere med operasjonssentralene i de distriktene som benytter nødnettet. Det er også beholdt noe analog dekning som backup i en overgangsperiode. Av den grunn har politidistriktene fortsatt noe analogt radiomateriell tilgjengelig. Dette utstyret vil ikke bli frigjort før neste faser av nødnett er satt i operativ drift.

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har hatt en god prosess på omfordeling av frigjorte analoge radioterminaler. Det meste av det analoge utstyret var svært gammelt og utslitt og er lite egnet for å gjenbruke i andre politidistrikter. Det var også lite regningsvarende å overhale disse radioene med nye batterier, tilleggsutstyr etc. Østfold og Follo politidistrikter benyttet det digitale radiosystemet EDACS som ble anskaffet i forbindelse med OL på Lillehammer. Disse radioene benytter også batterier med en teknologi som ikke lenger er tillatt brukt i Norge. Dette radiomateriellet er derfor ikke egnet for bruk i andre politidistrikter.

Analogt radioutstyr av tilfredsstillende kvalitet som distriktene ikke lenger hadde bruk for ble omfordelt til andre distrikter som meldte behov til PDMT.

Vedrørende utstyr på operasjonssentraler

Ved innføring av nødnett er det skiftet ut radio- og telefonibetjeningsutstyr på 6 av politiets operasjonssentraler. Alt gammelt utstyr er forsiktig demontert av politiets leverandør. Utstyret fra disse operasjonssentralene har leverandøren liggende på sitt lager. Ved behov blir utstyret kontrollert og eventuelt reparert før utsending til distrikter som fortsatt har gammelt utstyret i bruk. Resten av utstyret ligger lagret ved PDMTs lager på Jaren og benyttes som reservedeler ved behov. Ved å ha tilgang på dette som reservedeler har politiet forlenget levetiden på det gamle systemet som ble anskaffet på 90-tallet. Dette har gjort politiet mindre sårbare når utbyggingen av nødnett er blitt forsinket i fase O.

Vedrørende infrastruktur

Store deler av fase O-området benyttet det digitale radiosystemet Ericsson EDACS som ble anskaffet til OL på Lillehammer i 1994. Dette var et proprietært system som det ikke ville være regningsvarende å gjenbruke i andre deler av landet. Det er heller ikke lenger mulig å anskaffe reservedeler til dette utstyret. Alle basestasjoner i løsningen er tatt ned. Deler av det er gjenbrukt i andre løsninger, noe er gitt bort til frivillige organisasjoner, mens resten er avhendet.

Øvrige analoge basestasjoner er demontert for gjenbruk som reservedeler eller som utvidelser og forbedring av analog dekning i andre deler av landet inntil nødnett er utbygd. Dette ligger lagret ved PDMTs lager på Jaren.