Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1427 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 22.05.2012
Besvart: 25.05.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Regjeringen har sendt høringsforslag om endring av forskriften om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart. Det åpnes opp for at tre flyruter kan få bonuspoeng. Dermed gir staten støtte til de fire største flyplassene. Regjeringen ber om innspill til om dette vil påvirke konkurransen mellom flyplasser på Østlandet og ser helt ut til å glemme at Haugesund lufthavn ligger midt mellom Bergen og Stavanger og er i samme situasjon som Torp og Rygge.
Ser statsråden at denne flyplassen bør inkluderes i eventuelle unntak?

Begrunnelse

Regjeringen har sendt på høring et forslag om endring av forskriften om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart.
Forbudet har ført til mer konkurranse, økt tilbud, bedre kvalitet og lavere priser for kundene. Nå har regjeringen sendt et forslag på høring som skal gi goder til innbyggere bosatt i Norges fire største byer.
En utilsiktet konsekvens av et slikt forslag vil i praksis medføre at staten griper inn i konkurransen mellom lufthavner. I tillegg påfører man norske reiselivsbedrifter utenfor storbyene enda større ulemper, slik svært mange regionale destinasjonsselskaper og NHO Reiseliv påpeker i sine høringsuttalelser. Kurs- og konferansemarkedet vil i enda større grad bli lagt til storbyene fordi staten premierer de som ønsker å ta fly dit.
Flere har i høringen påpekt de negative konsekvensene for flyplassene på Torp og Rygge i konkurransen mot Gardermoen. Det er et syn jeg deler. Men samme argumentasjon kan brukes i enda større grad for Haugesund lufthavn, Karmøy. Denne flyplassen ligger midt mellom to av tre flyruter som får bonuspoeng og vil dermed kunne tape passasjerer direkte i form av at passasjerer velger Stavanger eller Bergen, og indirekte ved at kurs- og konferansemarkedet eventuelt svekkes av regjeringen ved å tildele utvalgte flyplasser særfordeler.
Haugesund lufthavn er i vekst og var den flyplassen i Norge som hadde kraftigst vekst i april måned. Dette skyldes en region i sterk vekst, høy aktivitet i næringslivet og en meget stor og vedvarende satsning på reiselivet med konkrete resultater.
For Haugesund lufthavn, Karmøy vil det være et svært sannsynlig scenario at de som er i utkanten av flyplassens nærområder i retning Bergen og Stavanger vil bruke Stavanger og Bergen. Dette vil være reisende fra Hardanger, Sunnhordland og Ryfylke som normalt ville reist via Haugesund lufthavn.
Jeg vil også bemerke at dette vil også delvis gjelde Stord lufthavn i forhold til Bergen, som er enda nærmere Flesland enn Haugesund. Også Kristiansand lufthavn, Kjevik har konkurranseflater mot Stavanger lufthavn. Bonuspoeng på flyreiser vil også svekke konkurranseevnen til tog på de strekninger hvor det er et alternativ.
Dette vil også medføre økt trafikk inn mot og ut av de store byene med bil, samt mer press på de fire lufthavnene som i dag allerede har kapasitetsproblemer.
Jeg mener høringsforslaget ikke er godt nok gjennomtenkt og skaper flere problemer enn det løser. Når man i tillegg vil måtte akseptere dårligere rutetilbud og høyere priser i hele landet som en konsekvens av dette, så bør regjeringen lytte til svært mange aktører som er negative til forslaget.
Det logiske er å enten innføre bonuspoeng for alle eller for ingen.
Ellers er det verdt å merke seg at det norske bonusforbudet har gitt norske flypassasjerer et bedre tilbud og til en lavere pris.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Konkurransetilsynet har utarbeidet en rapport om forbudet mot bonusprogrammer i norsk innenriks luftfart. Formålet var å foreta en konkret vurdering av om det fortsatt er grunnlag for et forbud mot opptjening av bonuspoeng. Konkurransetilsynet har funnet at konkurransen er tilstrekkelig sterk på de tre rutene Oslo - Bergen, Oslo - Stavanger og Oslo - Trondheim til at det ikke er nødvendig å opprettholde bonusforbudet på disse rutene. Det skyldes blant annet at disse byene har et vesentlig større passasjergrunnlag og flere forretningsreisende enn andre ruter i Norge. Departementet har sendt Konkurransetilsynets rapport på høring Konkurransetilsynet har i sin rapport ikke vurdert hvordan et slikt unntak fra forbudet for enkelte ruter kan påvirke konkurransen mellom ulike flyplasser. I høringsbrevet etterspurte departementet derfor synspunkter på om Konkurransetilsynets anbefaling påvirker konkurransen mellom flyplasser generelt og på østlandsområdet spesielt. I tillegg til å vurdere høringsuttalelsene vil departementet også innhente supplerende vurderinger fra Konkurransetilsynet på dette spørsmålet. Stortingsrepresentant Arve Kambe reiser spørsmål om Haugesund lufthavn bør inkluderes dersom deler av flybonusforbudet skal oppheves. Representanten Kambe tar også opp virkninger av forslaget for reiselivsnæringen og kurs- og konferansemarkedet. Flere høringsinstanser har tatt opp de samme problemstillingene og disse vil bli vurdert før det er aktuelt å konkludere i saken.