Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1428 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 22.05.2012
Besvart: 29.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Vågan kommune ønsker å gi dispensasjon fra arealdel i Rødsand i Raftsundet, i forbindelse med reguleringsplan for området Osen hyttefelt i Digermulen. Eierne startet planleggingen i 2006, men ble stanset pga. innsigelser fra fylkesmannen. Etter betydelige tilpasninger fra eierne, er nå fylkesmannen eneste instans som blokkerer for utvikling av planene.
Vil statsråden ta initiativ slik at reguleringsplanen kan tillate skånsom hyttebygging, at lokale ønsker kan bli respektert, og at initiativ til aktivitet i Distrikts-Norge kan støttes?

Begrunnelse

Eierne av området som søker å etablere et hyttefelt, ønsker å skape en tilleggsaktivitet i en utkant i Utkant-Norge. I store deler av Lofoten er det praktisk talt umulig å unngå byggeaktivitet i 100-metersbeltet. I slike områder må det forventes at myndigheter søker praktiske tilpasninger, dersom bygge- og utviklingsaktivitet skal kunne finne sted. Kommunen behandlet i 2008 overordnet reguleringsplan for det omsøkte området. Innsigelsene fra fylkesmannen var så sterke på at de ikke ville tillate at kommunen la dette området ut til hyttefelt, at området da i planen ble avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde.
Politikerne var av den oppfatning at de ikke kunne vedta annen bruk av området enn hva fylkesmannen anførte i sin innsigelse, og valgte da å bøye av.
Området som ønskes brukt til hyttefelt er meget godt egnet til hyttefelt. Reguleringsplanen for hyttefeltet er utarbeidet ut fra et ønske om at hyttene skal gå naturlig inn i området og tilpasse seg kurvaturene.
I 2010 startet en prosess med dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, hvor nytt forslag for området ble lagt ut på høring. Planforslaget er enda mer bearbeidet for å ivareta de fleste hensyn. Eneste innstans som har innsigelse er fylkesmannen! "Siden tiltaket er i strid med arealdel av kommuneplanen og at det kommer i konflikt med landskapshensyn og frilufts- og ferdselshensyn," heter det bl.a. fra fylkesmannen.
Innbyggerforeninga for området var positive til tiltaket både i 2008 og nå. De ønsker at området skal tillates bebygget med hytter/fritidshus. Dette vil medføre flere beboere i området, noe som vil være positivt for Vågan og Lofoten som helhet. De mener byggerestrikskjoner i 100-metersbeltet må brukes med skjønn og lokalkunnskap. Dette området brukes ikke av lokalbefolkningen, og innbyggerforeningen ser ingen grunn til å flytte hyttefeltet til fjells.
Området det er snakk om er en smal del av Norge. For å unngå 100-metersbeltet må en nærmest bygge i fjellsiden eller på en fjelltopp.
Det var et enstemmig kommunestyre som ønsket å behandle dispensasjonssaken og legge den ut på høring.
Lokalt føles det helt urimelig at fylkesmannen skal tillegges makt og innflytelse som medfører at slike positive initiativ stanses. En slik rolle virker i noen tilfeller provoserende på lokaldemokratiet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Spørsmålet gjelder behandlingen av en konkret sak. Miljøverndepartementet har fått nærmere informasjon om saken fra Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen fremmet innsigelse til kommunens forslag til reguleringsplan for Osen hyttefelt i Vågan kommune. Etter mekling og befaring opprettholdt fylkesmannen innsigelsen. Saken er nå under videre behandling i kommunen. Dersom kommunen vedtar planforslaget, vil saken måtte sendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

På bakgrunn av at saken er under behandling og kan bli sendt Miljøverndepartementet til avgjørelse, kan jeg foreløpig ikke svare nærmere på de spørsmål saken reiser.