Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1433 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 23.05.2012
Besvart: 29.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Norge bidrar i tråd med sine forpliktelser fra 2010 til gjenoppbyggingen etter jordskjelvet i Haiti, bl.a. i forhold til en styrking av kvinners rolle på politiske og økonomiske arenaer.
Hvordan ser utenriksministeren for seg at dette viktige kapasitetsbyggende arbeidet vil bli videreført i forlengelsen av den programperioden som snart går mot slutten?

Begrunnelse

I henhold til løfter gitt på New York-konferansen 30.03.2010 bidrar Norge på flere områder til gjenoppbyggingen av det jordskjelvrammede Haiti. Det fattige landet har også behov for styrking av styringssystemets kapasitet og legitimitet. Involvering og styrking av kvinners deltakelse er et av de områdene der Norge bidrar. Norge anses som en interessant samarbeidspartner på grunn av den rolle kvinner spiller i det norske samfunnet og innsatsen synes meget vel mottatt. Det er imidlertid et spørsmål om og i tilfelle hvordan dette verdifulle engasjementet kan videreføres etter at nåværende programperiode løper ut neste år.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det gjenstår knappe to år av det særlige norske engasjementet i Haiti etter jordskjelvet. Ved utgangen av 2012 vil Norge ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til det som ble lovet i New York i 2010. Totalt vil Norge ha utbetalt 822 millioner kroner. Av disse er noe i overkant av 200 millioner kroner humanitær bistand.

Etter mitt syn har den norske støtten gitt synlige og positive effekter på flere prioriterte områder, som for eksempel styresett og dialog, forebygging av naturkatastrofer, ren energi og helse. Norge har også opparbeidet seg en tydelig profil i arbeidet med styrking av kvinners deltakelse både lokalt og nasjonalt.

Spesielt til temaet styresett og kvinner: Norges engasjement har tydelig fokus på langsiktig styrking av demokratiske strukturer og institusjoner, samt dialog mellom politiske aktører og inkludering av kvinner i beslutningsprosesser både på lokalt og nasjonalt plan.

Haiti har et stort behov for tillitsbygging og styrking av politiske partier og demokratiske strukturer. Norge har vært engasjert på dette feltet i Haiti siden slutten av 1990-tallet. IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) er nå på plass i Haiti med norsk finansiering og vil være Norges viktigste partner på dette området de neste to årene. IDEA vil hovedsakelig bidra til styrking av politisk representasjon og deltakelse og styrking av politiske partiers evne til å spille en konstruktiv rolle i det politiske systemet. Norge har foreløpig lovet støtte til IDEA i en treårsperiode (2011-2013), med forbehold om Stortingets samtykke.

Norge jobber også tett med National Democratic Institute (NDI) som støtter opp om lokalsamfunnenes aktive deltakelse i landets gjenoppbygging og utvikling utenfor hovedstaden.

Kvinner er i en svært utsatt situasjon i dagens Haiti og deres deltakelse i beslutningsprosessene er målt til å være om lag 0,7 %; kun 6 av 22 ministre og 6 av totalt 129 parlamentarikere er kvinner, ingen av landets 10 fylkesmenn er kvinner og det er svært få kvinnelige dommere.

I interimkommisjonen som var ansvarlig for Haitis gjenoppbygging etter jordskjelvet, engasjerte Norge seg aktivt for at kvinneperspektivet skulle bli integrert i gjenoppbyggingsprosessen og vi jobber fremdeles nært med Kvinneministeriet i landet.

Norge støtter videre opp om de fem kvinnelige parlamentarikerne i Representantenes Hus, som har totalt 99 medlemmer. Disse er nå i ferd med å sette opp en struktur som vil arbeide med å engasjere og støtte opp om kvinner utenfor hovedstaden som ønsker å engasjere seg i politikken.

Norge støtter også den haitiske ikke-statlige organisasjonen Femmes en Démocratie (FED) som arbeider med kapasitetsbygging overfor kvinnelige ledere og kvinneorganisasjoner.

Dessuten støtter Norge kampen mot seksualisert vold på Haiti gjennom en rekke prosjekter, deriblant et norsk team på fem politirådgivere til MINUSTAH som har som mål å styrke det haitiske politiets arbeid på dette feltet.

I tillegg til samarbeidet om kvinner, likestilling og styresett, har Norge i samarbeid med myndighetene en betydelig innsats i sør i Haiti. Denne støtten skjer i tråd med handlingsplanen for gjenoppbyggingen etter jordskjelvet. Fokus for denne norske støtten er bærekraftig forvaltning av naturressurser.

Også i dette arbeidet er kvinneperspektivet en integrert og viktig del. Innsatsen skal konsolideres over de neste år og ha en klar ”exitstrategi”. Norge er nå i dialog med den nye regjeringen i Haiti om en spisset og tidsbegrenset innsats på forvaltning av naturressurser, forebygging av naturkatastrofer og tilretteleggelse av private investeringer i fornybar energi.

Norge er videre engasjert i såkalt sør-sør samarbeid og støtter de cubanske helsebrigadene, samt den brasilianske organisasjonen Viva Rio som jobber i de fattigste bydelene i Port au Prince.

Selv om de samme ekstraordinære forholdene som førte til det omfattende norske engasjementet i 2010 ikke lenger foreligger, er det gode grunner for at deler av det norske engasjementet bør vurderes videreført også etter 2013. Det gjelder spesielt engasjementet innen styresett, dialog og kvinners deltakelse, samt forvaltning av naturressurser og ren energi.

Vi vil imidlertid også legge opp til at omfanget av støtten gradvis trappes ned. I lys av dette arbeider Norge allerede nå for at de organisasjonene og prosjektene som støttes blir så bærekraftige som mulig, og for at andre givere blir koblet opp mot de forskjellige prosjektene slik at de kan fortsette også når/om Norge trapper ned sin innsats i landet.

Den ekstraordinære innsatsen på Haiti har vært fulgt opp blant annet gjennom evaluering av den humanitære innsatsen i 2010. I regi av NORAD pågår det nå en gjennomgang av engasjementet i sør. I tillegg evalueres våre samarbeidspartnere på Haiti regelmessig. Departementet vil vurdere å gjennomføre en full evaluering av hele innsatsen når programperioden utgår i 2013 for å trekke lærdom av tiltakene, hvordan arbeidet har vært organisert og hvilke kanaler som har vært mest effektive for å oppnå resultater.