Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1434 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 23.05.2012
Besvart: 06.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ressursknapphet også ved Hordaland Politidistrikt har over lang tid gitt store politimessige utfordringer og gjør det vanskelig å møte publikums forventninger til betryggende polititjenester i Bergen og i Hordaland. En fersk tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet gir en rekke pålegg som ytterligere kan medføre redusert politiaktivitet.
Hva vil statsråden gjøre både på kort og på lang sikt med ressurssituasjonen ved Hordaland politidistrikt slik at politiets aktivitet bedre kan møte befolkningens behov og forventning?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet. Politidirektoratet opplyser at Hordaland politidistrikt i 2011 hadde en forholdsvis god måloppnåelse. De fleste forbrytelses-sakene er behandlet innenfor fristen og saksbehandlingstiden har gått ned samtidig som restanser er bygget ned. Den positive utviklingen fra 2009 med en nedgang i registrerte forbrytelser fortsetter også i 2011. I 2011 var antall registrerte forbrytelser 17 398 mot 17 668 i 2010 og 19 555 i 2009, dvs. en nedgang på 12 prosent i forhold til 2009.

Den største gruppen, registrerte vinningsforbrytelser, viste en nedgang på 3,4 prosent sammenliknet med 2010 (fra 12 328 til 11 907). Distriktet hadde også en nedgang i antall førstegangskriminelle (15 -18 år) fra 247 i 2010 til 223, dvs. ca 10 prosent. Ifølge Politidirektoratet arbeider politiet aktivt inn mot ungdomsmiljøer. I tillegg foregår et tverretatlig samarbeid og Politiråd er etablert i alle kommuner i Hordaland politidistrikt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på saker mot gjerningspersoner som var under 18 år på handlingstiden, var 29 dager i 2011. Dette representerer en reduksjon i forhold til 2010 (38) og ligger godt innenfor fristen på 42 dager.

Det bør også nevnes at saksbehandlingstiden for utlegg er redusert fra 104 dager i 2010 til 68 dager i 2011. For gjeldsordningen er saksbehandlingstiden redusert fra 171 dager i 2010 til 93 dager i 2011. Selv om de nasjonale målene for behandlingstiden ennå ikke er nådd, henholdsvis 60 dager for utlegg og 90 dager for gjeld, så viser resultatene i 2011 en betydelig forbedring i forhold til 2010.

Politidirektoratet er kjent med innholdet i Arbeidstilsynets rapport som det refereres til.

Hordaland politidistrikt har iverksatt en rekke tiltak for å redusere opplevd merbelastning blant medarbeidere. Under budsjettbehandlingen for 2012 har politidistriktet lagt vekt på utfordringene som er beskrevet i Arbeidstilsynets rapport. Blant annet gjennom omprioritering, slik at politidistriktet er i stand til å revitalisere 27 årsverk. I tillegg er politidistriktet tildelt 14 stillinger gjennom den sentrale budsjettfordelingen. Disse stillingene forventes besatt primo august 2012. Fordelingen av stillingene har skjedd i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene med det formål å tildele stillinger til områder med antatt størst belastning.

Siden Hordaland politidistrikt ble opprettet i 2002 har distriktet vært gjennom omfattende omorganiserings- og effektiviseringsprosesser. Politidirektoratet opplyser at politidistriktet arbeider kontinuerlig med organisasjonsutvikling for å utnytte ressursene effektivt.

Politidirektoratet fordeler som kjent budsjettet til politidistriktene en gang i året på bakgrunn av statsbudsjettet. Politidistriktet tildeles en ramme, og politimesteren forventes å anvende ressursene på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat, i tråd med omforent målstruktur basert på det årlige drøftingsmøtet mellom politidistriktet og Politidirektoratet.

Det er politimesterens ansvar å disponere tildelte ressurser slik at det sikres god oppgaveløsning gjennom hele året. Jeg har tillit til at politimesterens disponering av ressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste i Hordaland distriktet.