Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1436 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 24.05.2012
Besvart: 01.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Når Nav har fått den informasjonen en trenger i et sykdomsforløp der man også allerede har fått tilretteleggingsmidler blir det mye byråkrati og båndlegging av de ulike aktørers tid med dialogmøte der Nav kaller inn.
Ser statsråden denne utfordringen og bør ikke slike problemstillinger evalueres jevnlig og eventuelt endres?

Begrunnelse

En arbeidstaker får ett brudd i en arm og blir i første omgang sykemeldt 100 prosent. I dialog med arbeidsgiver samt oppfølgingsplan blir man enig i at arbeidstaker kan utføre en god del av arbeidet sitt, men da ut i fra at en får et tilretteleggingstilskudd fra Nav slik at en kan ta inn ekstra bemanning. Dette blir innvilget og arbeidstaker fortsetter i arbeid med denne tilretteleggingen. Man følger også opp med dialogmøte innen 7 uker. Etter 9 uker er arbeidstaker fortsatt delvis sykemeldt. Allerede har den ansatte og arbeidsgiver vært i kontakt med Nav med bakgrunn i tilretteleggingstilskuddet. Man vet også at arbeidstaker mest sannsynlig er tilbake for fullt etter 12 uker. Allikevel innkaller Nav til dialogmøte 2, noe en ser på som svært byråkratisk og krevende all den tid at en har fått all den informasjon en trenger både fra arbeidstaker selv, lege og arbeidsgiver. Og stiller man ikke på dette møtet blir det sanksjoner. I dette tilfellet ser en helt klart at man båndlegger masse tid hos alle parter samtidig som en vet videre forløp allerede. Da er det bedre å frigjøre tid for alle parter noe dette tilfellet tilsier.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Nye regler om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere trådte i kraft 1. juli 2011. Endringene bygger på en felles forståelse mellom arbeidslivsmyndighetene og hovedorganisasjonene av at arbeidsplassen er den viktigste arena for å forebygge sykefravær, og at kontakt mellom arbeidsgiver og den sykmeldte arbeidstakeren som hovedregel vil virke positivt med tanke på å få arbeidstakeren tilbake i arbeid. Regelendringene skal føre til tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte arbeidstakere fra arbeidsgiver, lege/sykmelder og Arbeids- og velferdsetaten. Både arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder har klart definerte oppgaver i oppfølgingsarbeidet:

- Arbeidsgiver skal ta initiativet til å lage en oppfølgingsplan sammen med arbeidstaker senest innen 4 ukers sykmelding. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i arbeid.

- Hvis arbeidstakeren har vært sykmeldt helt eller delvis i 7 uker, skal arbeidsgiver innkalle til dialogmøte.

- Innen 9 uker skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten, sammen med rapporteringsskjema med informasjon om oppfølgingsarbeidet.

- Hvis sykmeldingen forlenges, skal NAV-kontoret innkalle til et dialogmøte 2 senest innen 26 uker.

Det er enighet om at alle som blir syke skal følges opp/kontaktes, men i noen tilfeller kan det være åpenbart unødvendig å gjennomføre dialogmøte. En del virksomheter har gitt uttrykk for at det er uklart i hvilke tilfeller det anses som åpenbart unødvendig å avholde dialogmøtet.

I konklusjonsnotat om oppfølging av nye regler om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere behandlet på i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 5. mars 2012 er det blant annet gitt følgende eksempler på situasjoner hvor dialogmøter i regi av arbeidsgiver kan anses som åpenbart unødvendige å avholde:

- Tilfeller med alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås at vedkommende arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende tilbake til arbeidet.

- Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker innen kort tid uansett vil vende tilbake til full jobb uten tilretteleggingstiltak.

- Tilfeller der det allerede er iverksatt tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker uansett innen kort tid vil komme tilbake til full jobb.

Folketrygdlovens § 8-7a beskriver oppfølging mv. i regi av Arbeids- og velferdsetaten. Her står det at Arbeids- og velferdsetaten skal avholde et dialogmøte innen uke 26 mellom den sykmeldte arbeidstaker og arbeidsgiver, unntatt når et slikt møte antas å være åpenbart unødvendig. Unntak vil for eksempel kunne være aktuelt ved alvorlige sykdomstilstander, innleggelse i helseinstitusjon eller når det er dokumentert hensiktsmessige tiltak som sannsynligvis vil føre til friskmelding.

Det er jevnlig dialog mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet om oppfølging av IA-avtalen, og herunder om sykefraværsoppfølgingen. Konklusjonsnotatet av 5. mars 2012 er et resultat av denne dialogen. Arbeidslivsmyndighetene og hovedorganisasjonene jobber kontinuerlig med problemstillingene knyttet til sykefraværsoppfølgingen og vurderer løpende behov for justeringer og presiseringer.