Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1437 (2011-2012)
Innlevert: 23.05.2012
Sendt: 23.05.2012
Besvart: 01.06.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Samfunnsansvar kan være et tema for staten som eier i de regelmessige kontaktmøter med delvis statlig eide selskap iflg. eierskapsmeldingen, og bør være det etter Statens prinsipper for godt eierskap nedfelt i samme melding. Eierskapshåndteringen i fortid og fremtid er derfor et aktuelt tema i tilknytning til korrupsjonsmistankene i Yara.
Mener statsråden at de nødvendige ressurser og tiltak blir og har blitt satt inn i forbindelse med statens eieroppfølging i forhold til samfunnsansvar i dette selskapet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har i Meld. St. 13 (2010-2011) uttrykt tydelige forventninger til selskapene om samfunnsansvar, herunder forventningen om at selskaper der staten er eier skal være ledende på samfunnsansvar innenfor sine områder. Dette ble også uttrykt i eierskapsmeldingen fra 2007 (St.meld. nr. 13 (2006-2007)). Våre forventninger er formidlet i brev til styrene i selskapene der staten er eier, og temaet tas opp i de jevnlige møtene som departementet har med selskapene. Regjeringen har uttrykt tydelige forventninger til at selskapene skal ha etiske retningslinjer og at de integrerer arbeidet mot korrupsjon i sine retningslinjer. Selskaper med internasjonal virksomhet, slik som Yara, forventes å følge OECDs retningslinjer på dette feltet som blant annet omfatter bekjempelse av bestikkelser. Jeg har også vært tydelig på at det forventes at selskaper med statlig eierandel legger til grunn nulltoleranse for korrupsjon i sin virksomhet.

Samfunnsansvar generelt og arbeidet mot korrupsjon spesielt er tema som tas opp i eierdialogen med selskapene, både i de årlige møtene om samfunnsansvar og ellers ved behov. Dette har også vært tilfelle i møtene med Yara.

Rolledelingen mellom eier og styret innebærer at det er styret og selskapet som har ansvar for å operasjonalisere arbeidet med samfunnsansvar i bedriften, herunder etablere retningslinjer og rutiner for å følge opp disse. Det vil også være selskapet og styret som til enhver tid må vurdere når de skal informere politiet/Økokrim og når de skal informere eiere og offentligheten om saker vedrørende selskapet.

Det pågår nå en etterforskning av disse sakene i Økokrim, samtidig som selskapet i 2011 initierte en ekstern granskning. Vi må avvente utfallet av dette arbeidet. Vi forutsetter imidlertid, som også meddelt selskapet, at selskapet og styret følger saken opp på en god og grundig måte, herunder vurderer hvilke lærdommer som kan trekkes for å sikre ivaretakelse av selskapet verdier.

Økte krav til den statlige eierskapsutøvelsen på flere områder har medført et behov for at Eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet tilføres flere ressurser. Ett av områdene som skal styrkes og utvikles videre er nettopp håndteringen av samfunnsansvar i eierskapsutøvelsen.